Als God spreekt…

Op het moment dat Jesaja als profeet wordt geroepen, klinken zijn eerste woorden met groot gezag en autoriteit: ‘Luister, hemel, neem ter ore aarde! Want de Here spreekt.
Er is geen twijfel, geen onzekerheid. Jesaja heeft de stem van God gehoord door het visioen dat hij heeft gezien. En als God gesproken heeft, dan heeft dat gevolgen. Dan gebeurt er iets bij degene die het hoort. Dan verdwijnt elke mist van aarzeling of terughoudenheid.

‘De stem van de Here is vol kracht, de stem van de Here is vol glorie’ (Psalm 29: 4).
Als God spreekt, verandert de atmosfeer. Bij de schepping gebeurde dat voor het eerst. ‘De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht’ (Gen. 1: 2,3).  

Hemel en aarde gaven gehoor aan het spreken van God. Het licht brak door de duisternis heen. Altijd moet de duisternis wijken als God spreekt. Dan is er geen plaats meer voor tegenstand. Gods woorden hebben een veel grotere kracht dan elke donkere macht die probeert enige invloed uit te oefenen.
Maar voordat Gods woorden klinken, doet de Geest het voorbereidende werk. Voordat het licht doorbrak, zweefde de Geest boven het water. Voordat Jesaja kon spreken nam de Geest bezit van hem: ‘De Geest van de Here is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen’ (Jesaja 61: 1). Altijd weer zoekt de Geest een weg, een kanaal waardoor Gods stem kan spreken. Een mogelijkheid waar Zijn Licht kan doorbreken.

Hij zoekt een mond, waar Hij Zijn woorden in kan leggen. Hij zoekt een mens waardoor Hij kan spreken, waardoor Hij Zijn lied kan zingen. Geef de Geest ruimte, want je mag Zijn stem zijn, om te bemoedigen, te troosten, of te onderwijzen. Maar ook om met gezag Zijn stem te laten klinken in de hemelse gewesten. Om te proclameren, te profeteren en de overwinning te laten horen. Opdat de duisternis plaats maakt voor het Licht dat doorbreekt.  

Hoor Zijn stem die klinkt: ‘Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Here; Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen’ (Ezech. 37: 9). 
En de hemel en aarde zullen horen…

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!