Een hemels geluid op aarde

Wat zou de wereld zijn zonder muziek? Muziek is in de eerste plaats gegeven om God te eren, te loven en te aanbidden. Maar ook om onze blijdschap te tonen en om ons verdriet te uiten. Daar waar geen woorden zijn, daar is muziek een middel om onze diepste emoties te ventileren. Muziek is universeel; het is een taal waarin mensen elkaar kunnen verstaan ook al spreken ze niet dezelfde taal.

Muziek kan bestaan uit woorden, klanken en melodieën. Mensen kunnen liederen zingen om God te danken en te aanbidden. De Psalmen uit de bijbel zijn wereldberoemd geworden en hebben door de eeuwen heen mensen kunnen bemoedigen en kracht en troost kunnen bieden. Dat zijn liederen en woorden die door mensen zijn geschreven vanuit Goddelijke inspiratie.

Het is bekend dat de bijbel spreekt over liederen die zowel door engelen als mensen worden gezongen, maar er wordt ook gesproken over liederen die God Zelf zingt.
Dat doet Hij dan door Zijn Geest die Hij in mensen heeft uitgestort. Jesaja spreekt daarover. Letterlijk staat er: ‘Zing voor de Here Zijn lofprijzing in een nieuw lied’. Voor het woord ‘lofprijzing’ staat dan in de grondtekst het Hebreeuwse ‘Tehillah’, wat we niet anders kunnen vertalen als ‘Goddelijke lofprijzing’ maar wat ten diepste letterlijk een ‘heilige hymne’ of ‘heilige formulering’ betekent.

God wil de ruimte krijgen om Zelf Zijn lied te zingen door ons heen. Een nieuw lied, wat leven, genezing en herstel voortbrengt. Er zijn veronderstellingen dat God bij de schepping gezongen heeft, en dat is op zich best mogelijk.
Laten we ons altijd weer uitstrekken naar Gods Geest dat Hij dat nieuwe lied in ons kan laten ontstaan. Zodat nieuwe hemelse klanken en melodieën de aarde zullen vervullen.
‘Zing voor de Here een nieuw lied, zing voor de Here, heel de aarde’ (Psalm 96: 1).

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!