Hersteller van relaties

God is de Geneesheer en de Hersteller. In Exodus 15: 26 maakt Hij Zich aan het volk Israel bekend als: ‘Ik ben de Here, uw Heelmeester’. Jezus heeft laten zien dat Hij de zieken genas, maar de woorden van Jesaja gaan verder dan fysieke of psychische genezing. De profeet spreekt erover dat God de breuk van Zijn volk zal verbinden. Israël was eeuwenlang een verscheurd volk. Hoewel het als één volk uit Egypte trok, werd het, nadat Salomo was gestorven, verdeeld in een twee- en tienstammenrijk: Juda en Israël. Na eeuwenlange verstrooiing zien we echter in deze tijd het Joodse volk weer als één land hersteld worden. God heeft op wonderlijke wijze de wond gesloten en de breuk van Zijn volk verbonden.

Daarin zien we dat God de Hersteller is van relaties. Als Hij een verdeeld volk kan samenvoegen, dan kan Hij dat ook met verbroken vriendschappen, gezinnen en families. ‘Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders’ (Maleachi 4: 6). De wortel van eenheid is genade en vergeving. Dat is de kern van het Evangelie. God de Vader heeft door Zijn genade de kloof van zonde overbrugd door het kruis. De intieme relatie met Hem is van Zijn kant hersteld. De uitdaging ligt bij ons om ook in genade te wandelen met de mensen om ons heen.

Vergeving is een keuze, waarbij het verstand vaak sneller is dan het gevoel. Soms moet je eerst een wilsbesluit nemen om de breuk te verbinden, zodat God de kans krijgt de wond in je hart te herstellen. Maar Hij is en blijft de Heelmeester die dat op wonderlijke wijze kan doen.
Jozef werd door zijn broers verraden en verkocht, maar kon hen vergeven omdat Hij Gods hand en genade in zijn eigen leven had ervaren (Gen. 50: 20).
Jezus werd door Petrus verloochend, maar vergaf hem, omdat de liefde sterker is dan boosheid, genade groter is dan gerechtigheid ‘en de barmhartigheid triomfeert over het oordeel’ (Jak. 2: 13).

Gods verlangen is dat we in eenheid wandelen, over verschillen heen kunnen stappen en in liefde elkaar omarmen. Daarin heeft Hij zelf het voorbeeld gegeven, en door Zijn Geest wil Hij ons bekrachtigen datzelfde te doen.
Want: ‘de liefde zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij bedekt alle dingen…’ (1 Kor. 13: 5-7).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'