Het gebed van een rechtvaardige

Het verhaal van Hizkia’s ziekte en genezing is een voorbeeld van hoe een gebed Gods hart kan raken en Zijn gedachten kan veranderen. Hizkia lag op sterven en Jesaja liet hem weten dat zijn tijd was gekomen, maar de koning smeekte te blijven leven en God voegde 15 jaar aan zijn leven toe.
Het is niet het enige voorbeeld hoe een gebed God op andere gedachten bracht. In Exodus lezen we dat God tot Mozes zei: ‘Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken’ (Ex. 30: 10, 11). Maar dan staat Mozes in de bres voor zijn volk en herinnert hij God aan Zijn beloftes en lezen we dat God letterlijk berouw krijgt over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen. ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen’ (Jak. 5: 16).

We mogen onze voorbede niet onderschatten. Door Jezus zijn we gerechtvaardigd, waardoor onze gebeden meer kunnen uitwerken dan we beseffen. Zeker, God is soeverein, maar uit de geschiedenis van zowel Hizkia als Mozes lezen we hoe God Zich laat verbidden. We mogen Hem de beloftes voorhouden die Hij in Zijn Woord heeft gegeven. Beloftes van genezing, herstel en leven. In de Naam van Jezus mogen we anderen zegenen, zodat Gods Plan vorm gaat krijgen en mensenlevens tot hun bestemming komen. We mogen zieken de handen opleggen en bidden dat, net zoals bij Hizkia, ziekte moet wijken en levens worden verlengd.

Net zoals Elia zijn wij maar mensen, maar in Gods handen zijn we kanalen van hoop en liefde. Onze gebeden kunnen veranderingen teweeg brengen maar ook ons eigen leven veranderen. Vergeet niet dat de Heer een omkeer bracht in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden (Job. 42: 10).
Laten we daarom niet ophouden te bidden. En als we geen woorden meer hebben om te bidden, dan komt de Heilige Geest ons te hulp en pleit Hij voor ons en door ons heen met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom. 8: 26). Zo belangrijk vindt God onze gebeden, dat, wanneer wij stoppen, Hijzelf bij ons aandringt om door te gaan, wanneer wij zwijgen, Hij een lied in ons hart wil leggen.
‘Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen’ (Psalm 116: 1).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'