Het zaad van verlangen

God is een God van relatie. Hij verlangt er naar Zijn hart met ons te delen. Wij zijn geschapen naar Zijn beeld. In ons ligt een verlangen naar gemeenschap, naar ‘samen optrekken, en datzelfde verlangen ligt ook in Gods hart. Dat is de reden waarom Hij de mens heeft gecreëerd: om in relatie met Hem te leven. Hij heeft er ook alles aan gedaan om die relatie te herstellen toen deze door de zonde werd verstoord.

Dat Herstelplan heeft Hij van het begin af aan bekend willen maken, willen delen en samen met de mens willen uitvoeren. Al direct na de zondeval gaf Hij aan dat dit Plan er lag. Tot de slang had Hij over de vrouw gezegd: ‘haar Nageslacht zal u de kop vermorzelen’ (Gen. 3: 15). We weten nu dat dit Nageslacht verwees naar de Zoon Die aan het kruis ‘de overheden en machten heeft ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd’ (Kol. 2: 15).

Telkens weer heeft God het verlangen van Zijn hart gedeeld. Soms in cryptische geheimtaal, in metaforen, zoals Jezus sprak in gelijkenissen over het Koninkrijk. Soms heel open, zoals God sprak met Abraham, Mozes en David en tot de profeten. Altijd weer heeft Hij de mens in Zijn plannen willen betrekken. ‘Voorzeker, de Here doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten’ (Amos 3:7)

En zo is het nu nog steeds. De Geest woont in ons en doorzoekt de harten om ruimte te vinden waarin Hij Zijn wil bekend kan maken. Zodat wij daarop kunnen antwoorden in onze gebeden. Zoals wij onze wensen bij Hem bekend mogen maken, zo wil Hij ook Zijn verlangen bij ons neerleggen. Krijgt Hij die ruimte bij ons? Kunnen we de tijd vinden te luisteren? Neem een moment om die stilte in te gaan. Zodat het zaad van Zijn verlangen kan ontkiemen in je hart. Hoor je Hem spreken?
‘Heer maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil’ (Psalm 25: 4-5).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'