Een kijk op de komende dingen

Het volk Israël was in ballingschap in een land waarvan koningen zichzelf als goden lieten aanbidden. Hun macht was groot, hun rijkdom aanzienlijk, en door hun woorden klonk trots en arrogantie: ‘Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?’ (Dan. 4: 30). Uiteindelijk leidde die macht tot waanzin en hun majesteit tot de ondergang van hun rijk. 

De woorden van Jesaja waren tot hen gericht, maar de uitdaging klinkt tegelijkertijd als een waarschuwing tot de rijken en machtigen van alle tijden: ‘Kom maar naar voren met uw bewijzen. Laten zij naar voren brengen en ons bekend maken de dingen die zullen gebeuren’ (Jes. 41: 21).

De mens heeft veel kennis en de wetenschap is tot veel in staat, maar het blijft onmogelijk om de komende dingen te bepalen. Die zijn verborgen in de hand van God. Ervaringen uit het verleden en de kennis van vandaag is nooit een garantie om te weten hoe het in de toekomst zal gaan. Wat zouden we graag willen weten hoe iets zal gaan verlopen, maar die zekerheid is voor geen geld te koop.

Er is wel een sleutel naar openbaring van de toekomst. Dingen die voor de wereld verborgen blijven, wil God bekend maken aan Zijn kinderen. ‘Voorzeker, de Here doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten’ (Amos 3: 7). In het goddeloze Babel was het Daniël die dromen en visioenen kreeg over Gods plannen. In Egypte kon Jozef de dromen van Farao verklaren en Elia profeteerde over de droogte die zou komen, maar zag ook de regenbui die daar een einde aan maakte. Wat de machtige koningen niet zagen, werd aan Gods profeten geopenbaard.

Zo wil de Heilige Geest ook ons de dingen bekend maken, wanneer wij leren Zijn stem te verstaan: ‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen’ (Joh. 16: 13).
Wanneer we ons over hebben gegeven aan Hem, mogen we Hem bidden om inzicht, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen in het leven. De wijsheid en openbaring die Hij wil geven is meer waard dan de kennis, macht en rijkdom die de wereld ons te bieden heeft.
‘Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, Mijn oog is op u’ (Psalm 32: 8)

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!