Klein en geliefd

God spreekt liefkozend tot Zijn volk, als een moeder tot haar pasgeboren baby. ‘Wees maar niet bang, kleintje, Ik de almachtig grote God zal voor je zorgen.’ Daaruit spreekt de liefde van een genadevolle en zorgzame Beschermer. ‘Alle volkeren die zich tegen je keren, alle landen die je zullen vervolgen, alle mensen die je aanklagen, zij zullenworden als niets, er zal niets van hen overblijven’ (Jes. 41: 11-12).

De geschiedenis heeft laten zien dat dit waarheid is. Alle culturen, volkeren en koningen die door de eeuwen heen van betekenis zijn geweest, maar zich tegen Israël hebben gekeerd, er is niets van overgebleven. Het grote Egypte, het machtige Babel, het sterke Assyrië, het is vergaan en voorbij. Maar het Joodse volk, met haar cultuur en haar land, het is er nog steeds en bloeit als nooit tevoren. Al is er voortdurend strijd om haar heen, Gods beschermende handen laten haar niet los.

Het laat iets zien van Gods plan en Zijn liefde voor dit volk. Het laat zien dat Hij nooit loslaat waar Zijn hand is begonnen. Hij koestert het en bewaart het. Hij verzorgt het en heeft het lief. Dat is ook bemoedigend voor ons, want ‘als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook’ (Rom. 11: 16). Als wij geënt zijn in deze olijfboom en deel hebben gekregen aan haar wortel en vettigheid, dan geldt die belofte ook voor ons.

Wij hebben niet haar plaats ingenomen, haar niet verdrongen of vervangen, maar mogen met dit volk deelhebben aan die grote liefdevolle bescherming. Als we zien hoe God Zijn volk door alle eeuwen heen bewaard heeft, dan gelden de woorden van Jesaja ook voor ons. We zijn nietig en klein in Gods handen, maar Hij staat aan onze kant. Wat kan ons nog gebeuren?

‘Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here’ (Rom. 8: 38-39)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'