Ondoorgrondelijke wijsheid

Gods wijsheid is niet te doorgronden. Wij kunnen daar als mens niet bij. Wij begrijpen Zijn gedachten niet, omdat ons verstand te beperkt is. Zoals Paulus verzuchtte: ‘O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Here gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?’ (Rom. 11: 33-34).

Daarom hebben we de Heilige Geest nodig om de woorden, beelden en dromen die God ons soms geeft te verstaan en te interpreteren. Te vaak nog ligt daar een valkuil om met ons eigen verstand Gods plannen te beredeneren. Om vanuit onze eigen overtuigingen of ideeën uit te leggen wat God zou bedoelen. Hoeveel kerkscheuringen zijn daar niet uit voortgekomen? Hoeveel dwalingen hebben mensen misleid? Hoeveel onrecht heeft er plaatsgevonden vanuit de overtuiging dat God dat gewild zou hebben?

Daarom heeft de wereld zo’n vertroebeld beeld van God gekregen. Worden zaken aan God toegeschreven waar Hij niets mee te maken had. Zei Jezus niet dat er velen zijn die zeggen: ‘Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?’ Van wie Hij zei: ‘Ik heb u nooit gekend’ (Matth. 7: 22-23).
Misleiding ligt op de loer als we te snel denken dat we God begrijpen en voor Hem uit gaan lopen. Dan dreigen we al gauw een verkeerde weg in te slaan.

God behoede ons daarvoor. Hij wil onze Beschermer zijn, Die onze ingang en onze uitgang bewaakt (Psalm 121: 8). Dat betekent ook dat alles wat we van Hem ontvangen via Hem naar buiten mag gaan. Hij is de Raadsman en mag filteren wat van Hem is en van onszelf, zodat alleen van ons kan uitgaan wat zuiver is en waar.
‘Here zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen’ (Psalm 141: 3).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'