Onpeilbare genade

De lijdensweg van Jezus verliep volgens Gods verlossingsplan. Het overviel Jezus niet dat Hij gevangen genomen, gemarteld en gekruisigd werd. In feite was dit het grote doel waar Hij voor was gekomen. Hij kwam niet in de eerste plaats om wonderen te doen, zieken te genezen of te prediken. Nee, Hij kwam om de zonde van de mensheid op Zich te nemen en naar het kruis te brengen.

De uitdrukking ‘Hij heeft Hem ziek gemaakt’ heeft niets met een lichamelijke ziekte te maken. Jesaja bedoelt hiermee hetzelfde als wat hij later beschrijft: ‘Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen’ (Jesaja 53: 11b).

De profeet probeert woorden te vinden voor het mysterie van Gods liefde en genade, maar de profetie klinkt gruwelijk. Alsof God er plezier in heeft gehad om Zijn Zoon in handen te geven van een wereld waarvan Hij wist dat haar rechtssysteem op een afschuwelijke manier zou falen. Alsof God vreugde zou beleven aan het lijden en sterven van Zijn enig geboren Zoon.
Niets is minder waar. De enige reden dat het God behaagde was omdat Hij vooruitzag en Hij wist dat door dit offer aan het kwaad de genadeslag werd gegeven. Hij wist dat alleen door het bloed van Zijn Zoon, kinderen Gods verwekt konden worden, zoals Jesaja dat verwoordt: ‘Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien’ (Jesaja 53: 10b).

Als mensen proberen we alles te meten en te begrijpen. Zelfs liefde moet meetbaar zijn, maar Gods liefde is onbegrijpelijk en onmeetbaar. Naar wereldse begrippen zou Gods liefde voor de wereld verder gaan dan Zijn liefde voor Zijn Zoon. Het was echter Jezus Zelf die in Gethsemané ervoor koos de hele beker leeg te drinken. En daarmee opende Hij voor ons de weg naar de Vader.

Jezus koppelde liefde aan gehoorzaamheid en gaf daarin Zelf het voorbeeld:
’Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik gebied’ (Joh. 15: 13,14).
God gaf Zichzelf aan ons, toen Hij Zijn Zoon gaf.
Hoe ver gaat onze liefde?

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'