De twee kanten van Liefde

Hier spreekt de Vader tot de Zoon. We mogen door de profetische woorden van Jesaja meeluisteren naar een intiem gesprek dat in de hemel plaatsvindt. We horen hoe de Zoon wordt geroepen, maar gelijktijdig hoe de Vader Zijn beloftes bij Hem neerlegt. Zoals een kind de deur uitgaat, zal de Zoon bij de hand genomen en beschermd worden door de tegenwoordigheid van de Vader. Hij zal Hem nooit uit het oog verliezen.

En toch dringen daarbij vragen op…
Waar was de Vader toen de Zoon werd verraden en gevangen genomen werd?
Waar was Hij toen de Zoon werd bespot, gemarteld en gekruisigd? Toen de Zoon uitriep: ‘Eli, Eli, lama sabachtani? Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth. 27: 46).
Het zijn vragen die klinken bij mensen die het Evangelie niet kunnen begrijpen. Maar het zijn begrijpelijke vragen. Hoe kan een Vader Zijn Zoon loslaten in een wereld vol haat en boosheid?

Het antwoord is bizar en wonderlijk tegelijk, want liefde kent twee kanten. Liefde is opoffering wat leidde naar de dood, maar het is ook genade wat leidde tot overwinning en leven. De Vader wist dat dit de enige weg, de enige mogelijkheid was voor een nieuw begin. Hij wist dat de Zoon dit lijden kon dragen en dat liefde sterker is dan de dood. En Hij heeft gelijk gehad.

Als wij door lijden heen gaan en misschien zelfs de dood voor ogen krijgen, dan is er de wetenschap dat de Zoon ons voorging. ‘Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht’ (Hebr. 4: 15).
En zoals de Zoon het lijden en de dood heeft overwonnen, zo zijn wij meer dan overwinnaars in Hem. Zodat we kunnen uitroepen: ‘Dood waar is uw prikkel? Graf waar is uw overwinning? God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus’ (1 Kor. 15: 55-57).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'