Uitzicht op Gods Heerlijkheid

De glorie van God is een begrip wat door iedereen verschillend wordt geïnterpreteerd. Sommigen denken daarbij aan een grote opwekking, of een geweldige samenkomst met allerlei grote tekenen en wonderen. De bijbel laat zien dat Gods heerlijkheid vooral samenhangt met Zijn manifeste aanwezigheid op een bepaalde plaats. Het gaat daarbij meer om Wie Hij is, dan wat Hij doet. Zoals dat gebeurde bij de berg Sinaï, waar God Zich openbaarde aan Zijn volk Israël (Ex. 24: 16) of aan Mozes (Ex. 33: 22).

Wonderlijk hoe Mozes vroeg naar Gods heerlijkheid, terwijl hij al zoveel van God had mogen zien. De brandende braamstruik in de woestijn, de stem van God die tot hem sprak, al de plagen in Egypte, de zee die zich voor hem opende, het was voor Mozes niet genoeg. Hij verlangde naar meer. Het ging hem niet in de eerste plaats om wat God voor hem deed, het ging hem om Zijn Persoon, Zijn heerlijkheid. En God kwam hem daarin tegemoet, want Hij is vooral de Vader die met uitgestrekte armen uitziet naar Zijn kinderen.

Toen Jezus op aarde was, volgde het volk Hem vooral om de woorden die Hij sprak en de wonderen die Hij deed. Maar Jezus verlangt meer, Hij verlangt als de Bruidegom naar Zijn bruid: ‘Sta op, Mijn vriendin, en kom Mijn allermooiste! Laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk’ (Hooglied 2: 14).

Jesaja spreekt over de dag dat God Zich zal openbaren, en elk oog Hem zal zien. Niet alleen diegenen Die Hem kennen, maar alle vlees tezamen zal Hem zien. Wat een dag zal dat zijn! Dan mogen we voor altijd Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal elke knie voor Hem buigen en Zijn manifeste tegenwoordigheid zal ons omringen. Hoe groot is ons verlangen naar die dag? Hoe groot is ons verlangen naar Hem?

Hoe vaak nemen wij alleen genoegen met de woorden en daden van God? Hoe vaak strekken we ons meer uit naar de gaven dan naar de Gever? Hij wil tot ons komen en Zichzelf aan ons openbaren. Hij heeft Zijn Geest in ons uitgestort om ons dichter naar Hem toe te trekken, zodat we die gemeenschap met Hem mogen beleven.
En de stem van de Geest in ons wekt ons op en wakkert dat verlangen aan naar de Bruidegom. Samen met de Geest is het de bruid die roept. Laat die roep ook vandaag uit je hart omhoog wellen: ‘Kom, Here Jezus, kom! (Openb. 22: 16).

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!