Verhoogd en verheven

Jesaja heeft tot het volk gesproken en de belofte van verlossing uit Babel aangekondigd. Nu gaat Zijn boodschap verder en spreekt Hij over Iemand die verlossing voor de wereld zal brengen. Iemand Die boven de aardse koningen en machtigen wordt gesteld. Er volgt een lofzang over een Knecht die vervuld zal zijn met wijsheid, geëerd zal worden, maar tegelijkertijd veracht en de onwaardigste onder de mensen zal zijn. ‘Een man van smarten, lemand voor wie men het gezicht verbergt’ (Jes. 53: 3).

Het is dezelfde profetie die eeuwen later gelezen werd door een rijke Ethiopiër, een kamerheer van de koningin, wat hem deed uitroepen: ‘over Wie zegt de profeet dit?’ (Hand. 8: 34). Daarop geeft Filippus hem het antwoord en verkondigde hij hem Jezus, waarop de kamerheer reageert: ‘ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is’. (Hand. 8: 37). En hij liet zich dopen en vervolgde zijn weg met blijdschap.

Er zijn veel mensen die het lijdensverhaal van Jezus hebben gehoord. Het is bezongen, verteld en verfilmd. Toch brengt het niet iedereen tot de vraag: ‘Wie is Hij voor mij?’ Als we de woorden van Jesaja tot ons laten doordringen, zullen we tot een reactie moeten komen, net als die kamerheer. Want: ‘om onze overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jes. 53: 5).

Als ik weet en besef welke prijs door Jezus is betaald, dan brengt dat mij tot diepe dankbaarheid en aanbidding. Dan is Hij het waard om geëerd te worden en vervult dat mij met blijdschap. Dan weet ik dat Zijn liefde niet te beschrijven en Zijn genade grenzeloos groot is. Hij is Jezus Christus, de Zoon van God, de Naam boven alle namen!

‘Want U O Heer, bent God de Allerhoogste
U bent zeer hoog verheven boven elke god
Ik verhoog U…’
(Psalm 97: 9)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'