Wat is waarheid?

‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen’ (Johannes 16: 13)

De Heilige Geest wordt door Jezus de Geest van de waarheid genoemd. Voor ‘waarheid’ staat hier in de grondtekst het woord ‘alêtheia’, wat letterlijk een ‘hogere werkelijkheid’ betekent, de zuivere waarheid
Als de Heilige Geest in ons woont, dan zou dat betekenen dat Hij ons de werkelijkheid openbaart. Dan is het vreemd dat veel christenen bepaalde zaken toch verschillend interpreteren. Wat is dan waarheid?
Bij de kruisiging was dit de vraag die door Pilatus aan Jezus werd gesteld (Johannes 18: 38). Pilatus stond voor een dilemma: Zijn vrouw had over Jezus gedroomd, waarin Hij als Rechtvaardige werd geopenbaard (Mattheus 27: 19). Maar de Joodse Raad wilde Zijn dood. Pilatus zocht naar de waarheid, terwijl Deze vlak voor hem stond.

Hoe vaak is dat bij ons niet net zo? De Geest van de waarheid is in ons. Dichterbij kan Hij niet komen. Toch blijven er verschillen van inzicht. Hoeveel meningen zijn er momenteel niet over de ‘toekomstige dingen’? En ieder strijd voor ‘zijn’ gelijk. Maar wat zegt de Geest?

We strekken ons uit naar Zijn gaven, Zijn krachten, Zijn vruchten. Want Paulus zegt: ‘Streeft naar de beste genadegaven’ (1 Korinthe 12: 31). Vinden we dan de waarheid?
De sleutel ligt een vers en een hoofdstuk verder: ‘En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft’. Waarna Paulus het mooiste hoofdstuk over de liefde schrijft wat er ooit is geschreven.
‘…al zou ik alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets’ (1 Korinthe 13: 2).

De Heilige Geest getuigt in de eerste plaats van Jezus als verpersoonlijking van de liefde. In Hem gaat het niet om het ‘gelijk hebben’, maar om de Waarheid. De liefde is die hogere werkelijkheid die kennis te boven gaat. In Hem vinden we rust, zelfs als we niet alles weten.

Als we de Geest in ons laten spreken over die Waarheid, dan hoeven we nooit te strijden voor ons ‘gelijk’. Dat mogen we het overlaten aan Hem, hoe de ‘toekomstige dingen’ zullen verlopen. En in die tussentijd waarin we leven, mogen we Zijn liefde laten zien en in praktijk brengen. Opdat de wereld weet wie Jezus is en in Hem gaat geloven.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'