Bezit van God….bezeten door God?

(Spreekbeurt Cees Klepper – Powerkerk Linschoten 23 augustus 2009)

In de afgelopen weken werd ik geraakt en enorm aan het denken gezet door iets wat ik las in een boek van Jim Goll. In één van zijn laatste boeken “The coming Israel Awakening” beschrijft Jim hoe hij een ontmoeting had met Samuel Howells, de zoon van de bekende voorbidder Rees Howells. Voordat ik iets over die ontmoeting zeg en vooral wat mij precies raakte is het goed om iets te vertellen over wie Rees Howells was. Zijn leven wordt beschreven door Norman Grubb in het boek “Op de bres” wat onlangs weer opnieuw is uitgegeven. Jaren geleden heb ik dit boek gelezen en het heeft een enorme indruk op me gemaakt.

Rees Howells werd eind 19e eeuw geboren in Wales. Zijn vader was mijnwerker en hij groeide op in een arm gezin. Hij besluit naar Amerika te gaan om daar veel geld te verdienen, maar komt daar tot geloof en keert terug naar Wales in 1904. In dat jaar vindt er een grote opwekking plaats in Wales en daar wordt Rees door God geroepen als voorbidder. Rees Howells heeft grote bekendheid gekregen als voorbidder in die opwekking, maar hij werd ook gebruikt als instrument van God in een grote opwekking in Afrika waar hij later naar toe ging. Later terug in Wales stichtte hij een Bijbelschool en werd hij op een bijzondere manier gebruikt als voorbidder voor het Joodse volk en als voorbidder tijdens de 2e wereldoorlog.
Bekend is hoe Rees Howells in Engeland een leger van voorbidders leidde tijdens de veldslagen die de geallieerden voerden en hoe op soms wonderlijke wijze de overwinning werd behaald. Veel mensen weten nu dat de voorbede op die strategische momenten van onmisbare waarde is geweest.
Rees Howells en zijn vrouw Elisabeth hadden een zoon Samuel, die later in de voetsporen van zijn vader zou treden en ook als voorbidder en directeur leiding gaf aan de bijbelschool in Wales. Samuel Howells overleed enkele jaren geleden in 2004, maar kort voor zijn dood had Jim Goll een ontmoeting met deze zoon van de bekende voorbidder.

In zijn boek beschrijft Jim hoe hij een rondleiding krijgt door de bijbelschool in Wales en natuurlijk was er een brandende vraag in dat interview. Want hoe wist Rees Howells, de vader van Samuel hoe hij moest bidden tijdens de oorlog? Hoe kreeg hij de openbaring en strategische informatie over de geallieerden terwijl hij daar geen rapporten over kreeg en er nog geen internet was.
Kreeg hij dromen of visioenen? Kreeg hij engelen op bezoek?
Samuel Howells wilde in eerste instantie niet antwoorden op deze vraag, maar na lang aandringen geeft hij maar een hele korte verklaring:
“You must understand, the Lord’s servant (that is how he referred to his father) was possessed by God”
(U moet begrijpen dat de dienaar van de Heer (zoals hij zijn vader noemde) vervuld was van God)

Het leven van Rees Howells heeft altijd een enorme indruk op mij gehad. En toen ik dit interview las en de sleutel hoorde van zijn krachtige en effectieve gebedsleven wilde ik daar natuurlijk meer over weten.
Het woord “possessed” heeft mij dan ook niet meer los gelaten. Want wat betekent dit nou precies? En wat kunnen we daarvan leren?
Possessed betekent in het Nederlands letterlijk: in bezit nemen, vervuld zijn met, bezeten zijn, vol zijn van..
Eigenlijk zouden we zo door God in bezit genomen moeten zijn, dat de mensen om ons heen Jezus in ons zien. Pas dan kunnen we vrucht dragen.
In het verhaal van de ware wijnstok (Joh. 15) zegt Jezus: Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.
Het gaat er niet om dat Hij de hoofdrol in ons leven speelt, maar dat Hij de regisseur is. Als we alleen maar zo goed mogelijk ons best doen om christen te zijn, dan blijft het alleen maar een rol die we spelen en daar zal de wereld uiteindelijk zo doorheen prikken.

De voorbede die Rees Howells deed was zo effectief, omdat hij “POSSESSED was by God”. Met andere woorden; hij was helemaal in bezit genomen door God.
Rees kende God, kon Zijn stem verstaan en kende Gods verlangen. De gebeden van Rees Howells waren doordrenkt van de wil van Jezus. Hij hoefde zijn gebeden niet te eindigen met de woorden “in Jezus Naam” want zijn gebeden waren al vol van de kracht, de liefde en de kennis van Jezus.
O wat zouden onze gebeden kunnen teweeg brengen als we zo konden bidden!
Hoe kunnen we die voorbede leren? Hoe kunnen we “possessed” worden door God? Hoe kan God zo bezit van ons nemen dat we doordrongen zijn van Zijn wil en verlangen?

We zijn toch door het bloed van Jezus gekocht en het bezit van God geworden? Zijn we dan ook zo “bezeten door God” dat dit effect heeft in ons gebedsleven?
Het heeft mij ertoe gebracht om regelmatig te gaan bidden: Heer neem meer bezit van mij!!
Toen ik dit aan het onderzoeken was, werd ik bepaald bij het verhaal van Gideon in het boek Richteren. Daar lezen we:
Geheel Midjan nu en Amalek en de stammen van het Oosten hadden zich met elkander verenigd; zij waren overgestoken en hadden zich gelegerd in de vlakte van Jizreël. Toen vervulde de Geest des HEREN Gideon: hij blies op de hoorn, en de Abiëzrieten werden opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij boden uit door geheel Manasse, en ook dat werd opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij boden uit door Aser, Zebulon en Naftali, en dezen trokken op om zich bij hen aan te sluiten.
(Richteren 6: 33‐35)

De Geest des Heren vervulde Gideon. Letterlijk staat hier het Hebreeuwse woord “Lābash” wat omschrijft hoe Gideon wordt “bekleed”. Het geeft aan dat de Geest van God hem volledig in bezit nam. Dit heeft grote gevolgen, want uiteindelijk leidt dit er toe dat er een leger op de been komt die met Gideon op wil trekken om de vijand te verslaan.

Toch was Gideon niet direct “Geestvervuld”; want wat was de aanleiding? We lezen daarover eerst in Richteren 6: 3 v.v.:

Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midjan, Amalek en de stammen van het Oosten opdagen en trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza, en lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. Want zij trokken op met kudden en tenten, en zij kwamen talrijk als sprinkhanen; zij waren niet te tellen, zij, noch hun kamelen, en zij kwamen het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midjanieten. Toen riepen de Israëlieten tot de HERE.

Een bekend gegeven ook in deze tijd: De tegenstander komt altijd om te roven en te stelen als er net iets gezaaid is. Hoe vaak maken we het niet mee dat we net iets van God ontvangen hebben en dat de tegenstander dit probeert weg te nemen?
Er is net iets nieuws gezaaid in je hart, een stuk geloof geplant of een visie geboren of er worden pijlen van twijfel op je af geschoten? Zo werkt de duisternis; de bijbel zegt; de boze doet niets anders dan dat hij komt om te roven, te slachten en te vernietigen (Joh. 10: 10).
De nood van het volk Israël (en van Gideon) was groot. Het land verarmde door toedoen van de Midjanieten.

Wat opvalt in dit hoofdstuk is de verandering die in Gideon plaatsvindt.
Allereerst lezen we dat er temidden van alle tegenstand een engel van God naar Gideon komt die zegt:
De HERE is met u, gij dappere held…
Dit is kenmerkend voor God: Hij spreekt positief over ons: Hij roept ons te voorschijn. Hij proclameert in feite onze bestemming al over ons uit voordat we nog maar iets hebben gedaan!
Dit kan ons bewust maken over hoe wij spreken naar anderen toe. Roepen wij mensen ook zo tevoorschijn of halen we ze naar beneden? Hoe kijken we naar anderen? In eerste instantie lijkt Gideon echter niet een held maar een klager te zijn:

Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, indien de HERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden: Heeft de HERE ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de HERE ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midjan.
Bekende vragen die wij soms ook stellen als het tegen zit: Waar is God? Wat doet Hij nou eigenlijk aan alle ellende? Waar zijn alle wonderen?
Let op: Je mag vragen stellen aan God. God wil zelfs dat we vragen stellen, maar het hangt er wel vanaf uit welke hartsgesteldheid we dat doen. Creflo Dollar, een bekende Amerikaanse voorganger zei het zo mooi: “There is difference between questioning and asking questions.”  “Questioning” komt ten diepste voort uit twijfel. Je zou het kunnen vertalen met “in twijfel trekken”, “betwijfelen”. De vragen die Gideon stelde kwamen voort uit twijfel en ongeloof. Hij geloofde niet meer dat de Heer met het volk was. Hij geloofde niet meer in de God die wonderen doet. Maar God (uit de context blijkt dat “de engel des Heren” eigenlijk Jezus zelf is) gaat niet in op de twijfels van Gideon. Wel zegt Hij: Doe er wat aan! Ik zend je uit!

Toen wendde de HERE Zich tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers? Maar hij zeide tot Hem: Och, HERE, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. (Richteren 6: 14-15) 

Er blijkt nog niets van een geestvervulde held; De twijfel wordt nu gevolgd door zelfbeklag en zelfmedelijden. Gideon is vol van onzekerheid als God hem oproept om in actie te komen.Is dat ook niet herkenbaar? Wie ben ik? Ik ben te jong, te zwak en zij zijn zo groot en sterk. Het “Calimero‐effect” in volle werking… Maar dan gebeurt er iets belangrijks; God zegt: Ik ben met je en Gideon komt dan voor het eerst in beweging want hij wil dat ervaren, hij wil dat zien. Hij wil verlost worden van zijn twijfel:

De H E E R antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’ Toen zei Gideon: ‘Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden.’ ‘Goed,’ antwoordde de HEER, ‘ik blijf hier totdat je terugkomt.’ Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedesemd brood van een efa tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem: ‘Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit.’ Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de H E E R met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de HEER verdwenen. (Richteren 6: 16-21)

God bewijst zijn trouw door het offer van Gideon te accepteren. En Gideon schrikt geweldig, want hij beseft nu met Wie hij te maken had. Maar dan staat er iets bijzonders:
God zegt: Je zult niet sterven, maar ontvang vrede (shalom)
Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HERE en noemde dat: De HERE is vrede

In feite is dit het keerpunt bij Gideon; hij beseft Wie God is; de Vredevorst, de Ik‐Ben. Ook al zijn de omstandigheden niet veranderd, zijn Godsbeeld is wel veranderd.

Geen vragen meer, geen onzekerheid, geen twijfel meer over God, want Gideon wist in zijn hart dat Hij met hem was. De les die we hier kunnen leren is: Het keerpunt komt als je vrede hebt met God!

Kort geleden zag ik een oude uitzending van een preek van Henri Nouwen. Een Nederlandse zendeling die helaas enige jaren geleden is overleden, maar wat een wijsheid had deze man. Hij zei o.a.:
God roept ons, zegent ons, breekt ons en zendt ons uit. En we vergeten wel eens die volgorde. We willen zo graag horen: Hij roept ons, zegent ons en zendt ons uit. Toch hoort dat proces van ‘breken’ er helemaal bij. Alleen dan worden we bruikbaar voor Hem.
Als er leed is, moeite of pijn, moeten we leren om dat niet weg te stoppen want dat zou ons verbitterd kunnen maken. Henri zei: “Put the brokenness under the blessing”..
Breng je verbrokenheid onder Gods zegen en ontvang vrede van God. Accepteer het lijden, zie het onder ogen met de wetenschap dat God ons liefheeft en ons wil zegenen. En dat is precies wat er hier met Gideon gebeurt. Gideons verbittering en twijfel werd omgekeerd in verbrokenheid en geloof toen hij bemerkte dat God aan zijn kant stond en hem zegende.
De wetenschap, het besef dat God ons wil zegenen (en niet wil straffen) kan ons moed geven om Hem te gehoorzamen. En meestal gebeurt dat stap voor stap. Dat zien we ook bij Gideon.
Eerst breekt hij het afgodsaltaar af van zijn vader. Dat doet hij in de nacht omdat hij toch wel bang is voor de gevolgen. Maar hij doet het wel! En God beschermt hem. Stap voor stap leert Gideon op God te vertrouwen. En dat zien we hoe God hem daarin tegemoet komt. Dat is wat de Bijbel zegt: Nader tot God en Hij zal tot u naderen (Jakobus 4: 8)

Er is nog een tweede les die we kunnen leren uit dit stukje. God vraagt niet direct aan Gideon om op te trekken tegen de vijand. Hij moet eerst de afgod uit zijn achtertuin (in dit geval het altaar van zijn vader) vernietigen. Hij moest eerst zelf schoon schip maken voordat hij namens en voor het volk kon strijden.
En zo is het nog steeds. Als we niet afrekenen met de afgoden in onze eigen omgeving, hoe kunnen we dan op de bres staan voor het land?
Als Gideon zijn eerste les van gehoorzaamheid heeft geleerd lezen we een opvallend zinnetje in vers 33. We lezen daar dat de vijanden zich aaneensluiten. Maar dan vervult Gods Geest Gideon, hij blaast de sjofar en een leger van 32.000 man verzamelt zich om hem heen.
Het is alsof de Bijbel wil laten zien: Als de tegenstand toeneemt, zorgt God ervoor dat Zijn kracht ook toeneemt. Daar mogen we ons aan vasthouden.
Gideon is door het proces gegaan van loslaten en vrede sluiten met God. Hij is gehoorzaam geweest en heeft afgerekend met de afgod in zijn familie.
En dan wordt hij Possessed by God…
Is hij dan een soort superman geworden? O nee, want daarna lezen we hoe Gideon weer vragen stelt. Maar dit waren geen vragen meer met twijfel over wie God was: Gideon wist nu dat God de overwinning zou geven. Hij had nog wel vragen over wie hij zelf was (vers 36):
Toen zei Gideon tegen God: ‘Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals U hebt gezegd.

Het gaat er niet in de eerste plaats om dat je weet wie jij bent, als je maar weet wie God is. Dat is voor God de basis om ons uit te zenden. En dan mag je vragen stellen en om bevestiging vragen, want ook bij Gideon zien we dat God daar op in gaat en dat teken geeft. Vrede hebben met God is weten wie God is. Ervan doordrongen zijn dat God je liefheeft.

Sommige mensen zijn gedreven om grote dingen te doen. Wat zouden we het geweldig vinden om met een leger van 32.000 voorbidders op de bres te staan voor het land. Maar God gaat niet voor de kwantiteit, maar voor de kwaliteit. Niet vanuit gedrevenheid, maar vanuit Zijn vrede, Zijn shalom. Dan kun je zelfs op een dwaze manier overwinningen binnen halen. (zoals Gideon uiteindelijk moest strijden met een legertje van 300 man)

Als je over het leven leest van Rees Howells dan zie je ook dat zijn leven niet eenvoudig was. Het was geen gemakkelijke weg, maar hij was wel possessed by God… En hij maakte geschiedenis door gebedsoverwinningen die voortkwamen vanuit de vrede die hij met God had. De kracht om alle omstandigheden hoe moeilijk ook in Gods hand te leggen. Put the brokenness under the blessing…
Heel vaak willen we wel de “blessing” maar niet de “brokenness”, wel de kracht, maar niet het proces wat daaraan vooraf gaat. Als we in ons eigen leven kijken zien we veel overeenkomsten met Gideon. Meestal staan we ook met een klein legertje tegenover een schijnbare overmacht… Maar telkens weer zien we dat God ons eerst vrede geeft en van daaruit overwinningen.

God daagt ook jou uit om ook zulke overwinningen te behalen. In de bijbel staat dat Gods ogen rond gaan op zoek naar iemand die voor Hem op de bres wil staan. God zoekt ook in deze tijd mensen als Gideon die in beweging willen komen.
Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb ik niet gevonden (Ezechiel 22: 30)

Misschien heb je nog twijfels zoals Gideon die had, maar weet dan dat God met je is en vrede wil geven. Vrede met God brengt een keerpunt in je leven. Ook tegen jou zegt God: Sterke held! Ik ben met je! Ik zend je! De basis ligt bij die erkenning die God aan je geeft. Vrede met God ontvangen als we beseffen dat we geliefd zijn door God, Hij wil ons zegenen, Hij wil ons tevoorschijn roepen. Hij wil bezit van ons nemen en dat kenmerkt zich door de vrede, de diepe Shalom die ons laat weten dat God ons liefheeft.
Ken je dat? Heb jij vrede met God?

© Copyright 2009 Glory Ministries

 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'