De betekenis van Vasten

(Door Cees Klepper)

Het vasten behoort net als bidden en Bijbel lezen een vast onderdeel te zijn van het normale christenleven. Toch is het bij veel christenen geen gewoonte om te vasten. Als het wordt toegepast, dan is dat meestal alleen maar bij crisissituaties. Deze gedachte is eigenlijk helemaal niet Bijbels.
Door de Bijbel heen lezen we verschillende redenen om te vasten:

1. Gehoorzaamheid en toewijding
2. Uitstrekken naar Gods genade en kracht
3. Weerstaan van verleidingen
4. Bekering en reiniging van zonde
5. Om demonen uit te drijven
6. Om Gods ondersteuning te verkrijgen zodat we Zijn wil kunnen uitvoeren
7. Om crisis situaties te overwinnen
8. Om leiding van God te ontvangen
9. Om inzicht en Goddelijke openbaring te ontvangen

Vasten is allereerst een teken van verootmoediging wat we op elk moment mogen doen:
Psalm 35: 13b Ik verootmoedigde mij met vasten, en mijn gebed keerde in mijn boezem weder
Psalm 69: 11 Ik weende onder het vasten van mijn ziel
Er zijn momenten dat we onze ziel moeten disciplineren en onze ziel moeten vertellen wie er de baas is. Eén van de manieren om dat te doen is door te vasten.
Vasten moet niet gezien worden als het verdienen van meer van Gods genade, maar het biedt de mogelijkheid om de Heilige Geest meer te laten stromen door ons leven omdat we al het “afval” uit ons leven wegdoen. De zalving van de Heilige Geest zal met meer kracht in ons leven gaan bewegen.
We vasten niet om iets te krijgen, maar we vasten om onszelf aan Hem te geven!
Daarnaast is de belofte uit Gods Woord dat, als we meer gaan vasten, het gevolg daarvan is dat er een toename zal zijn in bovennatuurlijke gebedsverhoringen.
In Jesaja 58: 6-12 worden maar liefst 12 zegeningen genoemd die we ontvangen als we gaan vasten:
1. Openbaring (vs. 8 dan zal uw licht doorbreken als de dageraad)
2. Genezing (vs. 8 uw wond zal zich spoedig sluiten)
3. Gerechtigheid (vs. 8 uw heil zal voor uit uitgaan)
4. Openbaring van de glorie van God (vs. 8 de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn)
5. Beantwoorde gebeden (vs. 9 als gij roept zal de Here antwoorden)
6. Leiding (vs. 11 de Here zal u voortdurend leiden)
7. Tevredenheid (vs. 11 de Here zal u in dorre streken verzadigen)
8. Verfrissing (vs. 11 gij zult zijn als een besproeide hof)
9. Kracht (vs. 11 Hij zal uw gebeente krachtig maken)
10. Werk dat blijft bestaan (vs. 11 een bron waarvan het water niet teleurstelt)
11. Oprichten van toekomstige generaties (vs. 11 de uwen zullen de puinhopen herbouwen)
12. Herstel (vs. 11 de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen)

Dit is het getuigenis van de Bijbel. Waarom zou het ons verbazen als er wonderbaarlijke dingen gaan gebeuren als we gaan doen wat God ons heeft gevraagd om te doen?

Hoe dienen we te vasten?
In de Bijbel lezen we over verschillende manieren van vasten. In onze moderne tijd hebben we daar ook allerlei nieuwe manieren aan toegevoegd: geen t.v. kijken, niet (zo lang) achter de computer zitten, etc. Hoewel dit voor veel mensen misschien een offer is, is het geen Bijbelse wijze van vasten, want alle verschillende manieren van vasten die in de Bijbel worden genoemd hebben altijd betrekking op het ontzeggen van voedsel.
– Het complete vasten betekent totaal niets eten en drinken. De maximale tijd om dit te doen is drie dagen en nachten. Een langere periode zonder water is om gezondheidsredenen niet mogelijk, tenzij God hiervoor Zijn genade en kracht verleent. Zo is van Mozes bekend dat hij op de berg Sinai 40 dagen bij God was zonder te eten en te drinken (Deut. 9:9)
– Het normale vasten zoals Jezus dat deed in de woestijn, betekent een totaal onthouden van voedsel maar wel een regelmatig drinken van water.
– Het gedeeltelijk vasten werd o.a. door Daniël toegepast en is aan te raden voor wie nog nooit heeft gevast. Daniël nam geen vlees, wijn of andere lekkernijen, maar beperkte zich tot groente en water.
– Het gezamenlijk vasten is bijzonder krachtig. We komen dit in de Bijbel o.a tegen waar het toegepast werd in Ninevé, maar ook door Ezra, Joël en het Joodse volk onder leiding van Esther. Hierbij besluiten groepen mensen (een volk, een stad of een gemeente) gezamenlijk zich te onthouden van voedsel om Gods genade af te smeken.

Hoe lang we moeten vasten is voor iedereen een persoonlijke keuze. Sommigen vasten één dag per week of een aantal dagen per maand. Anderen vasten regelmatig gedurende langere periodes van een week of een maand of 40 dagen. Belangrijk is dat het altijd een zaak is tussen jou en God, die “in de binnenkamer” plaatsvindt en niet om indruk te maken op anderen.

Jezus is het grote voorbeeld bij ons vasten; In Lucas 4 wordt aangegeven hoe Jezus na Zijn doop 40 dagen ging vasten. Er wordt een opvallend verschil beschreven van Jezus vòòr het vasten:
Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn…(Lucas 4: 1)
na het vasten:
En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea (Lucas 4: 14)
Geestvervuld zijn is belangrijk, maar als we Jezus in alles willen volgen, moeten we de kracht van de Heilige Geest in ons leven kennen.
Jezus genas zieken, dreef demonen uit en wekte doden op en Hij gaf ons de opdracht om deze zelfde dingen te doen. Meer nog; Hij zei dat we nog meer zullen doen dan Hij deed. (Johannes 14: 12)
We hebben allemaal het verlangen om deze dingen te laten plaatsvinden, maar vaak blijft het bij dat verlangen en missen we op de één of andere manier de kracht en het geloof om door te breken.
Daarin lijken we wel heel veel op die discipelen die de epileptische jongen wilden genezen, maar daarin faalden. (Zie Matth. 17: 14-21)
Gelukkig was Jezus daar, bestrafte de boze macht die de jongen verliet en genezing was het gevolg. Het is opvallend dat Jezus dan zegt: Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. 
Het vasten is de sleutel waardoor we vanuit een Geestvervuld leven mogen gaan wandelen in de kracht van de Heilige Geest.

© Copyright 2006 Glory Ministries

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!