Een dankbaar hart

(Door Ida Klepper)

God wil graag dat wij overwinningen binnen halen, maar… er zijn voorwaarden aan verbonden, die Hij niet meer wil en kan veranderen. Een belangrijke voorwaarde is dankbaarheid. De Heilige Geest is op zoek naar een dankbaar hart….
Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mag zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren

…Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij……
(Filippenzen 2:14-15, 18) 

Verblijdt u ten allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.
(1 Thessalonisenzen 5:16-18)

Gods wil ten opzichte van ons is dat we dankbaar zijn onder alles, in alle omstandigheden. Is dat haalbaar? Soms kunnen we door bepaalde omstandigheden behoorlijk gefrustreerd raken, zodat we maar niet tot die dankbaarheid kunnen komen. We kunnen dan gevangen raken in een cirkel van klagen en zorgen maken (mopperen en bedenkingen) en vragen ons af hoelang het nog gaat duren, voordat God werkelijk gaat ingrijpen.
Uiteindelijk kunnen we door deze frustraties zelfs zover komen dat we (bewust of onbewust) het werk van God in ons leven blokkeren..
In de moeilijke situaties vergeten we Hem te danken voor wat Hij tot dat moment gedaan heeft. Onze frustraties houden ons dan teveel bezig met God te bombarderen met vragen om uitleg, waarom het toch zo lang duurt dat we geen antwoorden zien.

Wat zou het geweldig zijn als we Hem kunnen danken voor de bergen die voor ons liggen in plaats van Hem alleen maar te danken voor de bergen die Hij al in ons leven voor ons verplaatst heeft. Jazeker we zijn dankbaar voor het feit dat Hij ons gered heeft, zoals het volk Israël dankbaar was toen God de zee liet wijken om hen uit Egypte te halen. Maar hoe snel begon het volk te mopperen toen de tocht door de woestijn wat langer duurde dan ze dachten. Terwijl God hen in die woestijn water gaf, en manna en kwakkels. Ja, er staat zelfs dat hun kleren en hun sandalen in die veertig jaar niet versleten raakten (Deuteronomium 29: 4).

We mogen leren om de moeilijke tijden of momenten in ons leven te omhelzen, omdat God ook in die momenten voor ons zorgt. Maar wat belangrijker is: Hij gebruikt die situaties en wil ons daardoor op een “hoger niveau” brengen. Hoe snel verliezen we de wonderen uit het oog die Hij gedaan heeft voor ons? Terwijl we op God wachten om het “grote” te doen in ons leven, vergeten we God te danken voor de kleine overwinningen tijdens onze veldtocht. Ik geloof dat de kleine zegeningen een test zijn van God voor ons hart. Hij wil weten of we werkelijk dankbaar kunnen zijn voor het kleinste geschenk wat we van Hem ontvangen.

Het danken van God voor de situaties waarin we ons begeven brengt ons in een nederige houding naar de Vader, omdat we daarmee geloof uitspreken dat Hij alles onder controle heeft in ons leven.
Aan de andere kant probeert satan ons ontevreden te maken over de overwinningen die God al gegeven heeft, want een ontevreden hart is gemakkelijk door de tegenstander te manipuleren. De duisternis focust ons op de moeilijkheden en de nog niet zichtbare verhoringen in ons leven. Als we ons daardoor laten leiden kan dat allerlei frustraties geven in ons leven.
Als we gefrustreerd raken kunnen we dingen zeggen en doen die wij anders niet zouden doen. Onze ‘vleselijke’ houding die vanuit deze ontevredenheid voortkomt zou er niet geweest zijn als we ons hart in dankbaarheid getraind zouden hebben.
In feite komt ontevredenheid voort uit een ondankbaar hart. Ook jaloezie en een verkeerde ambitie komen vaak uit deze ondankbaarheid voort. Onvrede in het hart is als een honger die nooit gestild kan worden of een vuur dat ons verteert en nooit schijnt te doven.
Terwijl Jezus zegt: Ik verzadig je en je zal nooit meer dorsten. Ik ben het Brood dat leven geeft.
Als we onvrede in ons hart toestaan zal het alle vreugde in ons leven wegnemen en we zullen geen vruchtbaar leven hebben:
…het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. (Filippenzen. 2: 16)

Het hebben van een dankbaar hart brengt ons in een “veiligheids zone”; een plaats waar satan niet tot onze gedachten kan doordringen. De plaats waar we God al onze dank en lofprijzing geven voor wie Hij is en wat Hij doet voor ons. Het is een plaats waar we onze erfenis mogen ontvangen en we vruchtbaar mogen zijn.
…u zult vrucht dragen voor al het goede wat u doet….Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht…..
(Colossenzen 1:10) 

Hebben we de dankzegging uit onze gebeden nagelaten, omdat er niets te danken valt?
Is het omdat we ons liever overgeven aan het mopperen, dus aan het vlees?
Is het omdat we blind zijn geworden voor de zegeningen die God aan ons geeft?
Of omdat het gewoon allemaal te lang duurt?
God zegt: als je Mij dankt breng Ik je in een plaats van vrede, van geloof, uitzicht, verhoring, want dat is Mijn wil.
Dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.
(1 Thessalonisenzen 5:18)

Dankt onder alles. Dat betekent nogal wat. Het betekent dat we onder alle omstandigheden God onze dankbaarheid moeten uiten en dat we dankbaar moeten blijven waar God ons op dat moment ook plaatst. Wat er ook gebeurt. Wat mensen om ons heen ook zeggen. Wat er in ons denken ook naar boven komt. Hoe we ons ook voelen…weest God dankbaar!
Er kunnen tijden zijn in ons leven dat we veel moeite hebben of dat we maar niet datgene tot stand zien komen waarover God gesproken heeft of wat Hij aan ons heeft laten zien. Voor we het weten verliezen we het doel uit het oog waar we voor leven en waar we met heel ons hart op gericht zijn. Ons zicht raakt vertroebeld omdat we vergeten dankbaar te zijn en we geven ons over aan teleurstelling, wanhoop of frustratie.
Maar voor die omstandigheden zegt de Bijbel:
Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het
De Heer doet de plannen van volken teniet,
Hij verijdelt wat naties beramen,
maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand
Wat hij beraamt blijft van geslacht tot geslacht.
(Psalm 33: 9-10)

Als God gesproken heeft zal het geschieden.
Maar……. wij moeten ons aandeel niet vergeten……dat is om onze dankbaarheid te tonen aan God. Onze frustratie en ons ongeduld zal God alleen maar tegenwerken. Lofprijzing en dankbaarheid bewijzen dat we God vertrouwen om het onmogelijke voor ons te doen op Zijn tijd en op Zijn manier.

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
(Filipenzen 4 :6-7)

De aanwezigheid van de vrede en kracht van God zijn gaven die gegeven zijn aan hen die God vertrouwen en zorg en ongeduld niet toestaan in hun hart. De vrede van God zal een wacht zijn voor het hart. Deze vrede die alle verstand te boven gaat zal het gevecht voor ons leveren tegen zorg en ontevredenheid.
Tegenover vrede staat onvrede (ondankbaarheid). De Vader leert duidelijk dat de tegenovergestelde geest satan buiten de deur van ons hart houdt. Bezorgdheid zal ons geloof en vertrouwen op God verstoren maar de vrede van God gaat al ons verstand te boven en ontwikkelt een dankbaar hart in ons.

Er zijn twee krachtige woorden die in staat zijn Goddelijke kracht vrij te zetten in ons leven. Waarvan ik geloof dat het krachtige wapens zijn voor het eindtijdleger van God en de hemelse sluizen zullen openen. Dat zijn de woorden …………Dank U…………..

Zulke simpele woorden die voor ons vaak zo moeilijk zijn geworden, maar ze getuigen van vertrouwen in Hem. God houdt ervan dat we vertrouwen op Hem. Als we Hem beginnen te danken zal het onze ogen richten op de trouw van God. Het laat ons zijn grootheid en almacht zien. Het richt onze ogen op wat Hij in het verleden gedaan heeft en geeft ons het vertrouwen in wat Hij gaat doen.

Klagen en mopperen houden onze visie klein en we blijven daarmee onze focus houden op onze problemen. Lofprijzing houdt onze ogen gericht op onze Goddelijke Papa. We moeten onze focus niet alleen richten op onze weerstand tegen de duivel, maar ook op het groot maken van onze God.
Hij alleen houdt de wereld in Zijn handpalm, Hij is het begin en het einde van alles. Als we onze dankbaarheid gaan geven aan Hem zal het ons denken vernieuwen. We gaan geloven in de grote dingen die Hij geeft we zullen Hem nog meer gaan vertrouwen en we zullen meer op Hem gaan leunen. Hij zal ons meer geven van Zijn kracht en autoriteit.

Heer vergeef ons dat we zo vaak mopperen en ondankbaar zijn. Help ons dat we ten alle tijde dankbaar kunnen zijn en de lofprijzing over onze lippen zal komen. Mogen wij U altijd waarderen en ons in U verheugen met een dankbaar hart.
Dank U Heer voor alles wat U voor ons doet!!!

© Copyright 2011 Glory Ministries

1 gedachte over “Een dankbaar hart”

  1. Hallo,mijn naam is Ingrid van Stralendorff
    We hebben volgende week een bidstond ik mag de spits afbijten met een Woord van God. Ik heb God gevraagd wat ik zal brengen en ik kreeg iets over dankbaarheid. Grappig is dat ik met God bezig ben ook met het bidden over over dankbaarheid en heb Hem gevraagd om iets er over te krijgen om mij voor te bereiden om het door te geven tot dit op mijn pad kwam ik ben God zo dankbaar voor dit stuk. Het legt ons zo mooi uit dat God Hij op zoek is naar een dankbaar hart. Ook ik heb ervaren dat als je op Hem vertrouwd en Hem dankbaar bent en Hem groot maakt in je leven dat Hij grote dingen gaat doen. 3 maanden terug kreeg ik een huis aangeboden en ik heb God gedankt ervoor. Ik had Hem gevraagd dat als ik ergens op reageer en het krijg, het van Hem moet zijn. Ik heb Hem gevraagd om alles in goede banen te leiden en dat ik op Hem vertrouw dat Hij mij voorzien zal van alles wat ik nodig heb. Hij heeft mij meer dan dat gegeven overvloedig. Ik heb ook een tijd gehad dat ik 2 jaar het erg moeilijk heb gehad door omstandigheden en ik haast niks over had om van te leven als mijn rekeningen waren betaald, maar God heeft mij in die 2 jaar voorzien van elke dag eten en drinken. Als ik wat nodig had bad ik er om en kreeg geld in een enveloppe en soms deelde ik het beetje met anderen die ook niks hadden. Dat we dankbaar moeten zijn in alle omstandigheden heb ik ook moeten leren en dat we niet moeten klagen of morren. Dank u wel voor dit Woord en uitleg! Het is erg geloofopbouwend en het leert ons op God te vertrouwen
    Gods Zegen
    Ingrid

    Beantwoorden

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'