Koninklijk Priesterschap

(Studie Ida Klepper – Glory Ministries miniconferentie Arise & Shine Ommen 4-5-2007)

Het is oorlog
In het Bijbelboek Openbaring wordt uitgebreid gesproken over de oorlog in de hemelse gewesten, de oorlog die heeft plaatsgevonden en over de oorlog die nog moet plaatsvinden. Daar is duidelijk te zien dat deze oorlog zicht afspeelt tussen de heiligen, engelen en de duisternis:

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er in de hemel voor hen geen plaats meer….De grote draak werd op de aarde gegooid.  Hij is de slang van weleer, die duivel of satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid…..
(Openbaring 12: 7)

De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. (Openbaring 12:17)

Ik wil eerst benadrukken dat wij in oorlog zijn. Dat er een oorlog is waarbij het strategisch bidden, denken en handelen heel erg belangrijk is. We moeten weten wie onze vijand is en we moeten weten hoe we deze kunnen overwinnen. De Enige die ons deze instructies kan geven is God zelf, d.m.v. de Heilige Geest. Net als in een natuurlijke, zichtbare oorlog heeft God verschillende mensen met verschillende taken en verschillende posities in het leger opgesteld: generaals, kapiteins, korporaals, verkenners, soldaten, hospiks noem maar op.
Iedereen heeft een verschillende plek in Gods leger, maar ze hebben allemaal het zelfde doel voor ogen.
Het gaat erom de oorlog te winnen en te zorgen dat er niemand sterft of gewond raakt. We moeten elkaar daarin volledig dienen en ondersteunen. Iedereen is even belangrijk en nuttig. We winnen de oorlog door eenheid en omzien naar elkaar.

Gods glorie
Een aantal jaar geleden begon God ons duidelijk te maken dat Hij een diep verlangen had om Zijn Glorie zichtbaar te maken hier op aarde. Hij zoekt mensen die transparant zijn. Zijn Glorie kan het felst schijnen door mensen die schoon zijn, zichzelf hebben neergelegd en bereid zijn te sterven aan hun eigen vlees. We waren met een diep verlangen naar de “Show me Your Glory”-conferentie in Toronto gegaan.
Ook Heidi Baker was daar en ze vertelde dat God een profetische boodschap op haar hart had gelegd. Maar de eerste dagen ging het maar over één ding: de Here Jezus wil ons heel graag meenemen op Zijn berg van Glorie, maar Hij heeft wel een mes in zijn hand. De boodschap en oproep was: zijn we bereid te sterven aan onszelf? Durven we onze bediening, onze verlangens, onze dromen in Zijn hand te leggen?

Op de laatste avond deelde ze een visioen die God haar had laten zien. Ze zag gouden koetsen over de aardbol trekken. Op iedere koets stonden twee mensen, maar ze hadden de teugels niet zelf in handen en ze waren totaal transparant. Ze gingen alleen op weg op het teken van God. Ze lieten zich leiden met een grote snelheid.
Zijn wij bereid om zo te leven met God? Alleen maar te gaan waar Hij ons zendt en alleen in beweging te komen als Hij het ons zegt!
Zijn we bereid ons te laten leiden en schoon te laten wassen zodat we transparant zijn?
Geen verborgen agenda’s?
Het gaat je wat kosten, om zo te zijn.

God stelde één vraag en legde daarmee een diepe boodschap in ons hart namelijk:
“Heb je tijd voor mij”?
Dat is de sleutel van alles: Tijd nemen voor God. Vanaf dat moment zijn we begonnen om te leren wachten op God, zodat we ook kunnen samenwerken met Hem. Samenwerken met God betekend: liggen en weer opstaan, liggen en weer opstaan.
We houden toerustingsdagen rond het thema “Arise and Shine”. Opstaan en schitteren, dat is wat willen als Bruid van Christus, maar we kunnen alleen opstaan, als we uit een houding komen van liggen, van rust!!

Vorig jaar sprak God in ons hart: jullie zijn in een tijd gekomen van de Jozua’s. Het is een nieuwe dag en er is een nieuw land om in bezit nemen.
Hij gaf ons een belofte in ons hart dat we een nieuw stuk land in bezit mochten nemen. We mochten letterlijk het land in gaan. Prijs de Heer, het gaat beginnen, dachten wij. Het was de start van Glory Ministries.
Vanaf dat moment ging het mes nog dieper in ons leven en we werden van veel taken en mensen weg gescheurd, wat heel diep is gegaan voor ons dit afgelopen seizoen. Maar de belofte die God had gegeven blijft staan voor ons. Ook als de omstandigheden schijnen tegen te spreken en mensen je willen afhouden, hoe goedbedoeld dat soms ook is. Als God gesproken heeft zal het ook gebeuren.

Hebben jullie ook beloftes in je leven? Heb je het nog niet zien uit komen? Of misschien wel?
Soms moeten we leren wachten, maar laten we jullie bemoedigen:
– ook Sara moest lang wachten voordat zij haar kind kreeg. Zij was 90 jaar toen ze moeder werd!
– Jozef moest lang wachten voordat zijn droom werkelijkheid werd en hij onderkoning werd in Egypte
– Mozes moest 40 jaar herder zijn in de woestijn voordat hij geroepen werd om het volk uit Egypte te leiden
– Jozua moest 40 jaar wachten, totdat een heel geslacht was uitgestorven, voordat hij het beloofde land in bezit mocht nemen.
Al deze mensen hadden beloftes van God ontvangen, en Hij was trouw. Maar wat een vormingsprocessen moesten deze mensen ondergaan voordat ze hun beloftes in bezit konden nemen.

Wat is Gods droom over dit land over deze streek? Wat zijn Zijn beloftes? Waar heeft Hij in jullie hart over gesproken? Heeft God de gelegenheid gehad om persoonlijk over jullie woonomgeving te spreken?
God sprak vorig jaar in ons hart: “Ga de poorten langs van Nederland en doe wat Ik zeg. Maak het morgenrood wakker, verzamel, roep bijeen!”
We geloven dat God Nederland terug wil roepen en apart wil zetten voor Hem. Hij bracht ons als allereerst hier in het Vechtdal! Waarom? Omdat Hij een plan heeft met jullie, lieve mensen. Hij heeft een plan met dit deel van het land.

We geloven met heel ons hart dat God een open hemel wil geven, een open poort waar de Koning mag binnen gaan en waar Hij zich met wonderen en tekenen wil manifesteren.
We geloven dat de scepter van onze Koning naar beneden is gekomen, maar de vraag is:
Wie raakt hem aan? Wie heeft de moed deze scepter aan te raken en voorbede te doen?

Geestelijke autoriteit
God roept Zijn bruid voor koninklijk priesterschap. Hij roept ons allemaal in een priesterlijke voorbede en in een koninklijke voorbede.
We weten onze priesterlijke taak als voorbidder. De priesterlijke taak bestaat uit offeren in de vorm van schuldbelijdenis, in de bres staan zoals de hogepriester in het Oude Testament dat deed voor en namens het volk Israël.
De priesterlijke taak betekent ook het brengen van geestelijke (lof)offers; God aanbidden en grootmaken. Voorbede en aanbidding horen dus bij elkaar. Maar God gaat nog een stap verder met ons, want Hij zegt:

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap een heilige natie, een volk Gode ten eigendom om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.
(1 Petrus 2: 9)

Uit Sion reikt de Heer u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden!!
(Psalm 110: 2)

Maak Mij indachtig laat ons tezamen richten……
(Jesaja 43; 26 )

Wat is dat? Een koninklijk priesterschap?
Psalm 110 spreekt enerzijds over de Here Jezus maar ook ons reikt Hij de scepter toe. Dit betekent, zoals Jesaja zegt, dat Hij samen met ons wil richten, regeren!!
In Jesaja 43 roept God Israël op om Hem aan te roepen. In de NBV-vertaling staat:
…en laten we samen tot een uitspraak komen.
Koninklijk Priesterschap heeft alles te maken met weten wie je bent!! En vooral ook weten wie Hij is in ons. In Christus hebben we geestelijke autoriteit. Dit is één van de belangrijkste aspecten om te functioneren in voorbede. Weet jij wie je bent in Jezus Christus?

Mordechai en Esther
In het boek Esther lezen we ook over een strijd. Er was een natuurlijke strijd, maar als we goed lezen dan ontdekken we dat het ten diepste een geestelijke strijd was.
Haman was de persoon die opstond in het paleis met uiteindelijk het doel het volk van God uit te roeien. Achter Haman stond een geestelijke macht, die zich kon manifesteren om het volk van God uit te roeien.
Haman, de trotse macht die iedereen voor zich liet buigen. Die zich langzaam aan infiltreerde in de hoogste kringen en zich onmisbaar maakte. Dat was zijn doel. Kijk eens hoe goed ik het doe, sprak hij! Herkennen we dat? Kijk eens hoe goed we het doen!
We moeten zoveel in Nederland: wat we doen, bepaald wie we zijn! Of is het eigenlijk andersom? Wat je bent bepaald wat je doet…
Helaas kijken we liever naar de buitenkant en dat is misleidend. Niet iedereen doet wat hij ook werkelijk is. Maar vroeg of laat zal het worden ontmaskerd.

De macht achter Haman heeft een intense haat tegen wat God zo dierbaar is; Gods volk Israël en later ook Zijn gemeente. Maar ook al was daar een Haman, tegelijkertijd was er een Mordechai en een Esther. Wanneer er een Haman opstaat heeft God al Mordechai’s voorbereid die hun plaatsen in nemen. Ze zijn voorbereid om de vijand te ontmaskeren en om de Esthers op te voeden en te trainen. Wat heeft God toch alles onder controle!! Tegenover de vijanden om ons heen stelt Hij een leger op van mannen en vrouwen die bereid zijn tegen de stroom in te roeien en hun plaats in te nemen.

Mordechai neemt een belangrijke plaats en positie in. Hij waakt, hij weent, hij profeteert: Hij waakt over Esther en hij waakt over de koning:
En iedere dag wandelde Mordechai langs de voorhof van het vrouwenverblijf om te weten te komen hoe het met Ester ging en wat er met haar zou gebeuren.
(Esther 2: 11)

…deed Mordechai dienst in de Koningspoort. (Esther 2: 19)

De Mordechai’s zijn wachters die hun plaats innemen en alert zijn. Zo waken ze over de Bruid, maar kunnen ze ook de vijand ontmaskeren. Hij weent als hij het oordeel verneemt :

Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. (Eshter 4:1)

De Mordechai’s zijn voorbidders die volharden in schuldbelijdenis. Zij weten wat het is om zich te identificeren met de schuld van het volk en zich te verootmoedigen. Zij weten wat het is om in voorbede te volharden en te pleiten voor Gods troon. Hij profeteert als hij weet dat de tijd van God gekomen is. De Mordechai’s zijn de profetische voorbidders die anderen kunnen vrijzetten in hun priesterlijke bediening:

Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een ander kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.
(Esther 4: 13)

De woorden van Mordechai klinken best hard, maar zo simpel is het! God zal altijd tot Zijn doel komen en Gods plannen falen niet!!
Mordechai beseft heel goed dat Esther niet voor niets de mantel van het koningschap heeft gekregen. Ze is getraind, schoon gewassen een jaar ondergedompeld met mirre en nu komt het erop aan of ze ook bereid is om te sterven. Wat een proces in haar leven!!

Esther neemt de mantel aan, en ze zegt: kom ik om, dan kom ik om. Uiteindelijk ontvangt ze een Goddelijke wijsheid om de juiste keuze te maken. Ze ontvangt ook wijsheid om zeer diplomatiek en strategisch te werk te gaan om uiteindelijk Haman te ontmaskeren en te verslaan. Wat een mooi voorbeeld van koninklijk priesterschap; deel te hebben aan een Goddelijk plan en de doorbraak te bewerken door gehoorzaamheid en geloof. Maar ook door bidden en vasten.

Lieve mensen zijn we bereid om te doen waarvoor we bestemd zijn? Zijn we bereid om het koninklijk kleed aan te doen, de scepter aan te raken en samen met Hem te heersen? Dat is de oproep van vandaag!
De scepter van onze Koning daalt neer. Wie is bereid om deze aan te raken?
God heeft openbaring gegeven en dat maakt dat we geen vuistvechter zijn die maar in de lucht slaat. Het gaat er nu om niet God voor de voeten lopen in eigen wijsheid, maar uit te stappen op Gods wijsheid, standvastig te zijn en moedig.

Volharding; de aanhouder wint!
Misschien word er gezegd: We willen wel geloven dat God een verandering brengt in ons land, in de streek waar we wonen, maar we wachten al zo lang, hoe lang moeten we nog wachten? We zijn zo moe en terneer geslagen en misschien zelfs ontmoedigd. Misschien wel een beetje boos!

In Psalm 66 staat:
U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd als zilver, ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden, we zijn door vuur en door water gegaan, maar U bracht ons naar een land van overvloed.

Gods woorden houden eeuwig stand. God heeft het volk Israël naar het beloofde land gebracht. Hij heeft gewacht op de juiste mensen met de juiste houding van het hart. God wil dit land brengen op Zijn bestemming, Hij wil dat Zijn beloftes doorgaan. Hij zal zich aan het woord houden.
Net als bij Esther zegt Hij tegen jou en mij: Misschien leef je wel om deze reden in deze streek, juist in deze tijd, misschien ben je om deze reden niet verhuisd of ben je hier geboren met de bestemming om mee te bidden voor dit gebied.

Soms beproeft God ons een korte tijd of een lange tijd, om de vrucht van die beproeving, namelijk volharding, in ons uit te werken. En volharding beloont God altijd! Hij wil dat we leren volharden. Zonder twijfel weten dat Hij zich zal laten verbidden.

Wil jij een Mordechai zijn? Iemand die de Esthers wilt voortbrengen? Die voorbidders wil toerusten, instrueren, klaar maken, oproepen?
Wil je een Esther zijn? Wil jij de scepter aanraken die de Koning aanreikt?’Wil jij in de bres staan voor de stad, streek of het land waarin je woont?

© Copyright 2007 Glory Ministries

 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'