Wandelen in de kracht van God

(Spreekbeurt Cees Klepper – Powerkerk Linschoten 16 mei 2010)

..maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.(Handelingen 1: 8)

Dit waren de laatste woorden die Jezus sprak op aarde. Jezus zei dus nadrukkelijk dat de discipelen moesten wachten op de belofte van de Vader. Zij zouden kracht ontvangen om uit te gaan en getuige te zijn. Natuurlijk weten we dat Jezus hiermee de Heilige Geest bedoelde. Jezus had het echter niet alleen over de komst van de Heilige Geest, maar vooral over de kracht van de Heilige Geest. En in de Griekse grondtekst staat daar het woord Dunamis
Het is onmogelijk om met één of twee Nederlandse woorden de betekenis van dat Griekse woord weer te geven. Wanneer een Griek het had over de dunamis van iets of iemand, dan bedoelde hij het vermogen die iets of iemand had om iets te doen. Je zou kunnen zeggen:
De kracht van God is de bekwaamheid om het bovennatuurlijke te doen.

Gods Koninkrijk is een koninkrijk van kracht. Het manifesteert zich in mensenharten die veranderd worden door het werk van de Heilige Geest en het is zichtbaar in de gevolgen daarvan.

Jezus ging vol van de Geest de woestijn in, maar kwam er in de kracht van Gods Geest uit vandaan. (Lucas 4: 1, 14) Ook hier staat weer het woord Dunamis. Jezus had in de woestijn satans verleidingen weerstaan en overwonnen. Vanaf dat moment begon Jezus te wandelen in zijn bediening en het eerste wat Hij deed was in de tempel een nieuw tijdperk aankondigen:
De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.
(Lucas 4: 18, 19)

Jezus wist wie Hij was en Hij wist wie God de Vader was. Hij kende zijn identiteit en zijn bestemming. En Hij kende de kracht, de Dunamis, van de Heilige Geest en Hij wandelde daarin, zodat anderen bevrijding, genezing en redding ontvingen.
Wandelen in de kracht van God heeft alles te maken met het kennen van God en te weten dat de opstandingskracht van God in jou is.

Kennen wij die kracht van de Heilige Geest in ons leven?
Is die Dunamis waar de bijbel over spreekt zichtbaar in ons en door ons heen?
Laten we eerlijk zijn; als we kijken naar de kerk van deze tijd dan missen we toch wel een heleboel van wat we in de bijbel lezen. We zijn een hoop kwijtgeraakt van die kracht die we in Jezus zien. We bidden wel en strekken ons er naar uit, maar soms lijkt het zo weinig door te breken. En daardoor zijn we weer teleurgesteld. Kan God ons nog bereiken en kunnen we die kracht van Hem nog opnieuw ontvangen?

Toen David moest vluchten voor Saul verschool hij zich in de spelonk van Adullam en honderden mensen sloten zich bij hem aan.
Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd hun aanvoerder; het was een groep van ongeveer vierhonderd man. (1 Samuel 22: 2)
De volgelingen van David waren verbitterde, teleurgestelde mensen. Waarin waren ze teleurgesteld? Ze waren in moeilijkheden terechtgekomen. Er staat niet in wat voor moeilijkheden, maar ze hadden schulden en ze waren verbitterd. Omstandigheden kunnen bepalen wie je wordt, als je dat toelaat.

Maar gelukkig bleef het daar niet bij, want later lezen we iets anders over deze volgelingen van David.
In 1 Kronieken 11 en 12 worden zij bij Siklag de helden van David genoemd; vechtlustige medestrijders, die hem krachtig terzijde stonden bij de verwerving van zijn koningschap (1 Kronieken 11: 10)
Aan het eind van 1 Kronieken 12 wordt zelfs gesproken over een machtig leger:
Dezen stonden David terzijde bij het aanvoeren van de troep, want zij waren allen dappere helden en werden oversten in het leger. Want van dag tot dag kwamen er tot David om hem te helpen, tot het een groot leger werd, als een leger Gods. (1 Kronieken 12: 21,22)

Er heeft zich dus duidelijk een verandering in die groep mensen voltrokken tijdens de zwerftocht van David en zijn volgelingen van Adullam naar Siklag. Ze zeggen wel eens: waar je mee om gaat, daar wordt je mee besmet. We zien daarvan een duidelijk bewijs. Ze trokken op met David, de man waarop Gods Geest rustte. Telkens lees je weer hoe David God raadpleegde of zich (bij tegenslag) sterkte in Gods Geest. David had de reus Goliath verslagen en in 1 Kronieken 11 en 12 lezen we dat de volgelingen van David tot hetzelfde in staat waren, om er maar een paar te noemen:

  • Jasobam zwaaide zijn speer over driehonderd
  • Abisai versloeg eveneens driehonderd man
  • Elazar versloeg de Filistijnen
  • Benaja versloeg twee grote helden, een leeuw en een reus uit Egypte

Dit zijn bovennatuurlijke overwinningen, omdat zij in hun omgang met David hadden gezien wat Gods Geest kon bewerken. We kunnen dus weer de conclusie trekken:
De kracht van God is de bekwaamheid om het bovennatuurlijke te doen.
We zien hierin dat er verandering mogelijk is. Een grote groep verbitterde, teleurgestelde, emotioneel gewonde mensen veranderde in een machtig leger Gods.

God is de Hersteller, die mensen weer op weg helpt. Hij is Degene die gevallen mensen weer op doet staan. Maar méér dan dat; Hij lapt geen mensen op, maar Hij vernieuwt. Jezus richt mensen OP.
Die letters O en P zeggen wat Hij ons geeft: Onbegrensd Potentieel, oftewel: Ongelimiteerde Power! Mensen worden weer O.K.: ze krijgen OverwinningsKracht!

Als je een ontmoeting hebt gehad met Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest in je leven hebt ontvangen ben je in staat om geweldige overwinningen te behalen. Jezus brengt ons in onze bestemming, we vinden onze identiteit in Hem. We lezen in de Bijbel hoe Jezus niet alleen mensen genas, maar hen herstelde in hun hele mens‐zijn.

Een duidelijk voorbeeld daarvan is Petrus. Petrus, de enthousiaste discipel van Jezus die de eerste was die Jezus erkende: U bent de Christus, de Zoon van de levende God! (Mattheus 16: 16)
Petrus, die de eerste was die uit de boot stapte en over het water liep (Mattheus 14: 29)
Petrus, die eerst niet wilde dat Jezus zijn voeten waste , maar dat daarna onvoldoende vond: Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ (Johannes 13: 9)
Petrus, die tijdens het avondmaal beweerde dat hij Jezus nooit zou verlaten: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’ (Lucas 22: 33)

Toch was het ook Petrus die Jezus bij het kampvuur Jezus verloochende door te zeggen dat hij Hem niet kende. En het was ook Petrus die uiteindelijk maar besloot weer te gaan vissen (Johannes 21: 3).
Bij Petrus was het vurige enthousiasme omgeslagen in twijfel, angst en verdriet. Maar daar bij het meer van Tiberias was het Jezus die Petrus opzocht en zijn identiteit herstelde door hem terug te brengen naar het kampvuur. (Johannes 21: 9, 15‐18)
Zoals Petrus bij een eerder kampvuur Jezus driemaal had verloochend, zo werd hij nu opnieuw bij een kampvuur door Jezus tot driemaal toe hersteld. Maar zoals gezegd: Jezus hersteld niet alleen, Hij vernieuwt mensen door de kracht van de Heilige Geest zodat ze bovennatuurlijke dingen kunnen doen.
Doordat Petrus zo diep werd hersteld door Jezus, kon hij zo transparant zijn, dat de kracht van God dwars door hem heen werkte.
Later, nadat de Heilige Geest hem heeft bekrachtigd, lezen we in Handelingen 5: 15: ..zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen.
Zo transparant wil God ons maken dat we in Zijn kracht mogen wandelen in het bovennatuurlijke.

Er zijn mensen die zeggen: die bovennatuurlijke dingen gebeuren vandaag niet meer. Dat was voor toen, maar niet voor nu. Ze gaan dan af op de dingen die in hun eigen leven ontbreken, of die ze niet zien in de gemeenschap, de kerk waar ze komen. De Bijbel zegt niet voor niets dat er in de laatste tijd, (deze tijd?) mensen zullen zijn met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand (2 Timotheus 3: 5).
Het feit dat Gods kracht niet zichtbaar is, zegt niet dat God is veranderd, maar dat zijn grondpersoneel niet meer toegewijd, radicaal en gehoorzaam is. Jezus zegt heel duidelijk en herhaaldelijk in het boek Openbaring: Ik ben het…die is, die was en die komt. (Openb. 1: 4, 8, 2;8, 4:8, 11:17, 16:5)
Jezus zegt; Ik ben het die is… Tegenwoordige tijd.
Niet: Ik was er en ik zal weer komen, maar: IK BEN HET DIE IS!
Het is zo belangrijk om dat niet alleen te weten, maar ook te beleven en te belijden.

De laatste maanden leert God ons hele belangrijke lessen. Enige maanden geleden begon hij ons te vertellen dat we een aantal dingen meer in praktijk moesten brengen:
Door Ezechiel 37 sprak Hij ons aan: Mensenkind profeteer!
Laat je niet misleiden door de omstandigheden en de zichtbare werkelijkheid, want Gods beloftes gaan daar bovenuit. De onzichtbare realiteit is sterker dan de zichtbare werkelijkheid. Spreek over de puinhopen dat ze herbouwd worden. Spreek over het dorre land, dat Gods rivier gaat stromen en spreek over alles wat sluimert of dood is, dat het leven zal doorbreken!

Daarna moedigde de Heilige Geest ons aan: Ga meer in tongen spreken!
Laat je niet misleiden door je verstand, je ratio, door allerlei dingen te bedenken. Ons verstand kan ons zo vaak in de weg staan waardoor we er niet toe komen om in gehoorzaamheid en geloof uit te stappen. Spreken in tongen verheerlijkt God en sticht jezelf.
En nu ervaren we dat Gods Geest een stap verder gaat:
Laat je niet misleiden door je zintuigen; door wat je voelt of wat je ziet, maar stap uit in geloof! Weet dat Gods Geest een Geest is van Kracht die ons boven onze zwakheid wil uittillen. Dat is bovennatuurlijk leven.
Bovennatuurlijk leven is wandelen in de kracht van Gods Geest. Dat betekent dat we niet alleen afgaan op wat onze zintuigen waarnemen, maar dat we onze zintuigen ondergeschikt maken aan de werking van Gods Geest. (Romeinen 6: 13)
Met onze geestelijke ogen kunnen we dromen dromen en visioenen zien. Er zijn er zelfs die engelen waarnemen zoals (2 Koningen 6: 17); met onze geestelijke oren kunnen we Gods stem verstaan; met onze mond kunnen we geestelijke woorden van leven profeteren en soms mogen we ook in een nieuwe dimensie proeven en ruiken. Zo was er vlak voor het sterven van Corrie ten Boom in haar kamer een hemelse bloesemgeur te ruiken en schrijft Mel Tari in zijn boek over de Opwekking in Indonesië in de jaren 60 dat hij wijn kon proeven terwijl hij wist dat het water was.

Als bruid van Christus zijn we voorbestemd om bovennatuurlijk te leven en als we in de kracht van Gods Geest wandelen gaan we weer geloof krijgen voor de wonderen en tekenen die horen bij Gods Koninkrijk en waar Jezus ook over sprak: Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. (Marcus 16: 17, 18)
Alles wat God vraagt is of wij beschikbaar zijn en dan maakt Hij ons bekwaam.
God wil ons zo graag naar een nieuw niveau, een nieuwe dimensie brengen, zodat we ons bewust worden van onze identiteit die we in Hem hebben. Soms moet je daar een stap voor nemen of een daad voor doen.
Wij hadden in onze tuin al enige jaren een zieke appelboom. Vroeger hadden we daar veel appels van, maar sinds een jaar of drie ging het niet meer zo goed. Vorig jaar hebben we de boom ver gesnoeid om te zien of er nog wat te redden viel, maar dat bleek dit voorjaar niet het geval. Tijdens onze gebedstijd enige weken geleden ervoeren we dat God zei: Hak die boom om en plant een nieuwe boom in het midden van de tuin. Want vanuit het midden is er overzicht en ruimte. We hebben het gedaan als een profetische daad, omdat we geloven dat we voor een nieuwe periode staan en Hij nieuwe vruchten wil geven.

We hebben de beslissing genomen om meer te willen wandelen in Gods kracht en ons te openen voor de geestelijke realiteit van Zijn Koninkrijk. Als je dat ook wilt doen, dan is nu de mogelijkheid om dat te doen, want het begint altijd met een keuze. Zoals de volgelingen van David in Adullam ervoor kozen om niet te blijven hangen in bitterheid en teleurstelling. Maar ze sloten zich aan bij David en strekten zich uit naar diezelfde krachtige God die David kende. Het stelde hen in staat om machtige daden te doen.
Ik wil je uitdagen om een stap in geloof te doen en Hem te laten zien dat je beschikbaar bent. Want jouw beschikbaarheid stelt Gods Geest in staat om jou bekwaam te maken, zodat Hij door jou heen dingen kan doen waarover je verbaasd zult staan.

..Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen..(Efeziërs 3: 20)

© Copyright 2010 Glory Ministries

1 gedachte over “Wandelen in de kracht van God”

  1. Zelf wandel ik ook samen met God in alles roep ik Hem aan. Wat ik merk is dat Hij me steeds meer geeft. Iedere dag leef ik in overgave en mijn leven is sterk aan het veranderen. Als ik bid, dan proef ik een geweldige Hemelse smaak in mijn mond. Niet altijd maar wel steeds vaker! Ik ervaar Gods kracht en merk dat steeds meer mensen zich open stellen naar mij toe! Wonderlijk! God is zo intens en spreekt!

Reacties zijn gesloten.

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!