Verbroken brood en vergoten wijn

(Studie Cees Klepper – Glory Ministries toerustingsdag Arise & Shine 30-9-2006)

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar.
(Jesaja 60:1, 2)

In eerste instantie is dit een gedeelte van een profetie die Jesaja uitspreekt over de bestemming die ligt op Jeruzalem. Zoals het echter zo vaak is met teksten uit de Bijbel heeft deze profetie een wijdere bestemming en zoals de gemeente geënt is in Israël hebben wij ook deel aan de belofte die uit deze profetie spreekt. (Daarmee wil ik niet zeggen dat de gemeente de plaats van Israël heeft ingenomen!!)
Uit meerdere Bijbelteksten kunnen we herleiden dat het Gods bedoeling is dat Hij zijn Glorie door de Bruid van Jezus, de gemeente heen, zichtbaar wil laten worden.
(o.a. Matth. 5: 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel)
Maar waar hebben we het nu over? Wat verstaan we onder die glorie van God die door ons leven heen zichtbaar wordt? Wanneer gebeurt dat dan? En hoe werkt dat?

Wat is de glorie van God?
Het Hebreeuwse woord voor Glorie is; kabod wat betrekking heeft op de zichtbare manifestatie van God. In Exodus 33: 18-22 lezen we het gesprek tussen Mozes en God:

‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. Hij antwoordde: ‘Ik zal in Mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn. Maar,’ zei Hij, ‘Mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’ Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij Mij kunt komen staan. Als dan Mijn majesteit voor je langs gaat, zal Ik je in een kloof laten schuilen en Mijn hand beschermend voor je houden tot Ik voorbij ben. Als Ik Mijn hand weghaal, zul je Mij van achteren zien; Mijn gezicht mag niemand zien.’

Soms wordt het woord kabod vertaald met: majesteit, luister of heerlijkheid, maar het gaat hier allemaal om de glorie van God. Wat is de glorie van God?
We hebben daar allemaal wel een bepaalde voorstelling van. Vaak denken we daarbij aan een wolkkolom of een vuurzuil, zoals beschreven staat in Exodus 13: 21: De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil.
Als dat de glorie van God was, dan zou Mozes hier dus iets vragen wat hij eigenlijk al gezien had. De uitleg is eenvoudig; In Exodus 13 verschijnt God aan het volk, maar wat Mozes hier bedoelt met zijn vraag “Toon mij Uw glorie” is een diepe persoonlijke ontmoeting met God. Hij wilde God zien van Aangezicht tot aangezicht, Hem kennen, want er was een diep verlangen in Mozes gegroeid naar meer. En God kwam hem daarin tegemoet.
In Exodus 33 is het opvallend dat de Naam van de Heer verbonden wordt aan de volle luister van God en dat direct daarop verkondigd wordt wat het karakter van God is. Dit kenmerkt zich in 2 woorden: GENADE en BARMHARTIGHEID.
Conclusie: Met de glorie van God wordt in feite het KARAKTER van God bedoeld.

Het Griekse woord voor glorie is: doxa en betekent ook; ware aard, natuur, karakter.
In Johannes 1: 14 b lezen we dat de heerlijkheid van God (dus het karakter van God) pas ten volle werd geopenbaard in Jezus Christus:
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid (doxa) gezien, de grootheid (doxa) van de enige Zoon van de Vader.
Natuurlijk is het moeilijk om het karakter, het wezen van God te vangen in een paar woorden. En zeker de Nederlandse taal komt niet verder dan “grootheid”, “goedheid”of “waarheid”.
Ten diepste zijn de twee woorden uit Exodus 33 het best vertaald; GENADE en BARMHARTIGHEID.

In Exodus 33 lezen we eigenlijk een profetische omschrijving van Jezus:‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan.
Jezus is de Rots, waarop we mogen staan, waardoor we tot God mogen naderen. Het karakter van God, Zijn genade en barmhartigheid werd ten volle zichtbaar op Golgotha, waar Jezus door Zijn lijden heen de glorie van God zichtbaar liet worden.

Gods glorie in de mens
Terug naar Jesaja 60: 1 waar gesproken wordt over de glorie van God die over ons, of beter: door ons heen schijnt. (KJV; ..and His glory shall be seen upon thee)
Psalm 8: 5,6 wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie.
God heeft ons gekroond met glans en glorie!! Hij heeft iets van Zijn kabod, Zijn karakter, Zijn wezen in ons gelegd!! Bij de schepping lezen we dat Hij de levensadem in de neus van de mens blies. Dat is veel meer geweest dan een beetje lucht of zuurstof.
De adem van God is vol glorie, kracht en scheppingsvermogen en dat heeft Hij in de mens geblazen. En natuurlijk is het de bedoeling dat dit zichtbaar wordt. De uitdaging ligt bij ons om die glorie uit te werken want daardoor verheerlijken we onze Schepper. (zie Matth. 5: 16)
Het gaat erom dat onze glorie ontwaakt, datgene wat God in ons heeft gelegd er uit kan komen. (Psalm 57: 9 (KJV): Awake up my glory…)
Het verheerlijken van God is niet beperkt tot de lofprijzing van ons hart en onze mond, maar bestaat vooral uit het voortbrengen van datgene wat God in ons heeft gelegd.
Elk mens bezit een deel, een aspect van Gods glorie, een verborgen schat die er om vraagt om te ontwaken en zichtbaar te worden. (Denk daarbij aan de gelijkenis van de talenten)

Er gaat echter wel wat aan vooraf en als we het gebed uit Psalm 57 zullen bidden, dienen we te weten dat ons leven in beweging wordt gebracht. Glorie wordt namelijk vooral zichtbaar onder druk: God gebruikt weerstand, tegenstand, omstandigheden, problemen, obstakels, beproevingen om Zijn Glorie in ons “uit te persen”
Hoe gaan we daarmee om?
Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. (Jacobus 1: 2)

Een sinaasappel lijkt van de buitenkant een mooie vrucht, maar komt pas tot zijn doel vanwege het sap en het vruchtvlees. In veel gevallen moet een sinaasappel uitgeperst worden om volledig tot zijn bestemming te komen. Zo wordt Gods glorie pas volledig zichtbaar door verbroken levens.
Oswald Chambers noemt dit het “verbroken-brood-en-vergoten-wijn-aspect”:

God kan nooit wijn van me maken als ik me verzet tegen de vingers die Hij toevallig gebruikt om mij beurs te maken en fijn te drukken. Ach wou God me alleen maar met Zijn eigen vingers pletten en persen! Wou Hij maar zeggen: “Kijk zoonlief, nu ga Ik je op een speciale manier tot gebroken brood en vergoten wijn maken en wat Ik doe zal iedereen weten…”
Maar als Hij daar iemand voor gebruikt die niet eens een christen is, of iemand aan wie ik een grondige hekel heb, of een bepaalde omstandigheid waarvan ik altijd al gezegd heb dat ik daar nooit in zou willen leven, en als Hij die tot wijnpers maakt, sta ik op mijn achterste benen.
[..] Laat God met je doen wat Hij wil. Als je ooit goede wijn wilt worden, moet je in de wijnpers. Druiven kan men niet drinken, pas als ze in de pers zijn geweest, zijn druiven wijn.
(Uit: Vernieuw onze dagen (11 september) – Oswald Chambers)

De “goddelijke” dingen in ons leven komen pas tot stand als God gaat handelen in ons leven en dat gebeurt vaak pas als ons leven in beweging wordt gebracht.
God brengt vaak dingen in beweging of laat dingen toe in ons leven zodat we alles eruit kunnen halen wat God erin gestopt heeft.
Zijn we op de hoogte van ons potentieel?
Weten we wat God in ons leven verborgen heeft?
Is alles er al uit gekomen wat er in zit?
Voor alle duidelijkheid; we maken een onderscheid tussen onze geestelijke en onze natuurlijke bestemming. Wandelen in je geestelijke bestemming bestaat uit het ontwikkelen van je karakter, zodat steeds meer Gods karakter zichtbaar wordt door jou heen. We noemen dat ook wel eens de vruchten van de Geest.
Daarnaast dien je te wandelen in je natuurlijke bestemming; datgene wat God aan potentieel in je heeft gelegd moet je uitwerken, zodat je ook daarmee God kunt verheerlijken.
Heel vaak zie je dat je geestelijke en natuurlijke bestemming hand in hand gaan. Niet dat je een soort “goddelijke” carrière doorloopt, maar dat Gods Plan met jouw leven uitvoerbaar wordt als je met Hem wandelt en Hem toelaat je in die wijnpers te stoppen. De wijnpers ontwikkelt niet alleen jouw karakter waardoor je geestelijk volwassen wordt, de wijnpers zorgt er ook voor dat je ten volle tot dat doel kunt komen wat God met jou voor heeft.

Jozef
In Genesis 37-47 lezen we over het leven van Jozef die uiteindelijk op zijn bestemming kwam en onderkoning werd aan het hof van Farao. In Genesis ontdekken we de overeenkomst tussen Jozef en Jozua: Tussen deze twee mannen ligt een periode van 400 jaar.

Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang. Maar Ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen. (Genesis 15: 13, 14) 

Zoals Jozua werd gebruikt om het volk Israël in het beloofde land te brengen, zo werd Jozef gebruikt om het volk Israël in Egypte te brengen. God had een groots plan, waar Jozef de basis voor mocht zijn. Er lag een enorme bestemming op zijn leven. De weg er naar toe zat echter vol obstakels. Die obstakels kwamen voor in verschillende fases van zijn leven:

1. In de put gestopt door zijn broers
Hoe ga je om met de glimp van Gods glorie die Hij aan je openbaart?
Jozef ontving dromen die iets openbaarden van zijn bestemming. Hij maakte dat in zijn naïviteit kenbaar aan zijn broers die dat niet op prijs stelden.
Is dit herkenbaar? Onze ontvangen openbaringen worden niet altijd in dank afgenomen door onze broers en zusters. Het is ook niet altijd wijs om je persoonlijke dromen kenbaar te maken. Dat kan jaloezie en wrevel opwekken bij anderen.
Let op de les die we kunnen leren van Maria, de moeder van Jezus. Zij had een ontmoeting met engelen, koningen uit het oosten en ze ontving profetische woorden en we lezen:
…maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
(Lucas 2: 19)
De openbaringen van God voor ons persoonlijk dienen allereerst om over te mediteren, door te bidden en God te loven.
Jozef ontving in zijn dromen een stuk openbaring over wat God met hem voor had, maar kon nog niet vermoeden welke weg hij nog moest gaan.
We moeten ervoor waken onze bestemming te snel in te vullen. Heel vaak maakt God met kleine puzzelstukjes duidelijk welke weg Hij met ons in wil gaan. De tegenslagen in ons leven gebruikt Hij om ons stap voor stap op een hoger niveau te brengen.

2. Als slaaf bij Potifar
Elk tussenstation, hoe goed dan ook, behoeft nog geen eindbestemming te zijn.
Ondanks dat Jozef op de slavenmarkt terecht komt, gaat het goed met Jozef omdat God met hem was:
De HEER stond Jozef ter zijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. Omdat zijn meester zag dat de HEER Jozef ter zijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind: hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de HEER het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de HEER rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten.(Genesis 39: 2-5)

Wat een verantwoording en wat een uitwerking in je leven als je in je bestemming wandelt!! Dat heeft niet alleen effect op je eigen leven, maar ook op dat van anderen, zelfs als ze niet geloven. Potifars huis wordt gezegend omdat Jozef in zijn huis aanwezig is.

3. In de gevangenis
God kan je ook naar een donker tussenstation leiden; kun je ook daar tot zegen zijn?
Zoals God was met Jozef in Potifars huis, zo was hij ook met Jozef in de gevangenis. En de uitwerking is dezelfde omdat God Dezelfde is.
Maar de HEER stond hem ter zijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden.(Genesis 39: 21-22) 

In het boek Handelingen lezen we ook over 2 mannen in de gevangenis; Paulus en Silas. En hun houding was vergelijkbaar; ze zongen lofliederen terwijl ze geketend waren. Hier schuilt het geheim van groei naar volwassenheid. Een valkuil is het om te klagen en te mopperen als de omstandigheden donker zijn en alles tegen zit, maar: “If we desire a kabod lifestyle, we must learn to cultivate a continual environment of praise” 
(Myles Munroe)

4. Aan het hof van Farao
Kunnen we de toets doorstaan?
Zelfs aan het hof van Farao wordt Jozef nog getoetst door God om te zien of hij Gods karakter kan laten zien in de vergeving van zijn broers. Jozef is door God in zijn natuurlijke bestemming gebracht, maar daar wordt hij getoetst of hij ook zijn geestelijke bestemming heeft bereikt. Is door alles heen Gods karakter door Jozef heen zichtbaar?
Hoe gemakkelijk was het voor Jozef geweest om, nu hij zijn broers “in zijn macht had”, wraak te nemen op hen voor alles wat hem was aangedaan? Maar de weg die Jozef gegaan is heeft zijn karakter gevormd. Dat blijkt uiteindelijk in de vergeving die hij zijn broers schenkt (Gen. 45:8) Jozef is niet boos en geeft alle eer aan God omdat hij gezien heeft dat God het is die alles onder controle heeft en alles paste in Zijn Plan.

God glorie in mijn leven, hoe werkt dat?
De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.
(2 Korintiërs 4: 6-11) 

In het leven van Jozef zagen we al dat Gods glorie in het leven van Jozef vooral zichtbaar was voor anderen. Zo zelfs dat Potifar hem een verantwoordelijke functie gaf in zijn huis terwijl Jozef “slechts’ een allochtone slaaf was…
Net als Mozes verlangen we ernaar Gods glorie te zien. En ook verlangen we er naar dat Gods glorie door ons leven zichtbaar wordt. Het gelaat van Mozes weerkaatste Gods heerlijkheid zodat hij zijn gezicht moest bedekken. Als dat zo bij ons zou zijn, dan was dat een duidelijke bevestiging dat we Gods glorie weerspiegelen en een bevestiging dat we op de goede weg zijn.
Uit 2 Korintiërs 4 wordt duidelijk waar het om gaat:
We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.
Als we gloriedragers willen zijn, betekent dit dat het Leven van Jezus zichtbaar is in ons. Maar dat kan alleen als we ook het sterven van Jezus met ons mee willen dragen. Hoe vaak zijn we gericht op de goede dingen die God in ons leven doet en we noemen dat “zegen”. Maar het doel van ons leven is niet om gezegend te worden, maar om Gods glorie te tonen…
En Gods glorie schijnt het meest te midden van de duisternis, en het wordt zichtbaar als ons leven onder druk wordt gezet…

In alle omstandigheden dienen we te bidden: Breng Uw glorie in deze situatie en laat mij ontdekken wat ik hieruit moet leren zodat ik kan groeien. Leid mij tot volwassenheid en toon mij hoe deze omstandigheden alles uit mij kunnen halen wat in mij zit. Zodat mijn karakter meer en meer door Gods hand wordt gevormd en ik in het centrum kan wandelen van Gods wil.

Je komt pas op je bestemming als je wandelt in het centrum van Gods wil. En je komt daar als je voortdurend gericht blijft op het kruis. Aan het kruis laat God Zijn karakter zien: GENADE en BARMHARTIGHEID. Dat moet groeien in ons, zodat Zijn karakter meer en meer zichtbaar wordt door ons heen. Als we het kruis zien, dan breekt dat ons hart, want God kan alleen tot Zijn doel komen met verbroken levens…
De vraag blijft:
Willen wij leven volgens het verbroken brood en vergoten wijn principe? Staan wij Hem toe ons te breken?

© Copyright 2006 Glory Ministries

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'