Liefde

Wat is waarheid?

Op zoek naar waarheid

‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen’ (Johannes 16: 13) De Heilige Geest wordt door Jezus de Geest van … Lees meer

Eeuwige vreugde en blijdschap

Eeuwige vreugde en blijdschap

Terwijl het volk Israël in Babel verblijft, houdt de profeet Jesaja het volk Sion voor ogen. In Babel verbleef het volk in ballingschap, was er onderdrukking en angst. In Sion zal er geen verdriet of gezucht zijn, maar eeuwige vreugde en blijdschap. Sion was de bergvesting die door David was veroverd, dat later Jeruzalem werd … Lees meer

Van aangezicht tot aangezicht

Van aangezicht tot aangezicht

Er zal een moment zijn dat ieder mens zal zien en weten Wie God is. ‘Gewaarworden’ betekent letterlijk ‘beseffen’ of ‘ontdekken’. Eigenlijk zien we nu nog maar een glimp van God. Hij is zoveel groter en meer dan we nu nog van Hem zien. ‘Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een … Lees meer

Vrede als een rivier

Vrede als een rivier

De wereld zoekt naar gerechtigheid, toch zijn er veel conflicten. De mens verlangt naar vrede, toch is er veel onrust. De oorzaak van dat alles wordt door God in de woorden van Jesaja aangereikt: ‘Och, had u maar acht geslagen op Mijn geboden’. God heeft het hier niet over strakke wetten die ons binden en … Lees meer

Barmhartigheid triomfeert

Barmhartigheid triomfeert

De wereld om ons heen is vol oneffenheden. Zonde heeft een spoor van vernieling achter gelaten en wij worden daar helaas nog dagelijks mee geconfronteerd. We zien mensen die verdwaald zijn in een doolhof vol brokstukken. We ervaren het verdriet van verlies door ziekte en dood. Op die momenten zijn er geen woorden te vinden … Lees meer

Liefde is blind en doof

Liefde is blind en doof

Als Jesaja profeteert over de ‘volmaakte knecht van de Heer’ dan heeft hij het in feite over Jezus. Uit de context blijkt dat deze woorden op Hem betrekking hebben, maar toch worden er raadselachtige eigenschappen aan Hem toegeschreven. Zo zou Hij zowel doof als blind zijn. Als we goed lezen dan begrijpen we beter wat … Lees meer

De twee kanten van Liefde

De twee kanten van Liefde

Hier spreekt de Vader tot de Zoon. We mogen door de profetische woorden van Jesaja meeluisteren naar een intiem gesprek dat in de hemel plaatsvindt. We horen hoe de Zoon wordt geroepen, maar gelijktijdig hoe de Vader Zijn beloftes bij Hem neerlegt. Zoals een kind de deur uitgaat, zal de Zoon bij de hand genomen … Lees meer

Klein en geliefd

Klein en geliefd

God spreekt liefkozend tot Zijn volk, als een moeder tot haar pasgeboren baby. ‘Wees maar niet bang, kleintje, Ik de almachtig grote God zal voor je zorgen.’ Daaruit spreekt de liefde van een genadevolle en zorgzame Beschermer. ‘Alle volkeren die zich tegen je keren, alle landen die je zullen vervolgen, alle mensen die je aanklagen, … Lees meer

Kiezels in de stroom

Kiezels in de stroom

Jesaja heeft geprofeteerd en verzegelt zijn woorden met de toevoeging dat alles wat hij gezegd heeft door de mond van de Here tot hem is gekomen. Niet hij, maar God heeft gesproken. Daarom zijn het woorden van autoriteit en kracht. Er hoeft niet aan getwijfeld te worden, want de beloftes van God zijn zeker en … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'