Openbaring

Blauwdruk voor de toekomst

Blauwdruk voor de toekomst

Gods plannen zijn niet te stoppen. Zoals Jesaja al eerder profeteerde: ‘Want de Here van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen?’ (Jes. 14: 27). Gods Heilsplan staat vast en daarin is Jezus het begin en het einde, de Alpha en Omega. De bijbel zegt dat God ons vòòr de grondlegging van … Lees meer

Een kijk op de komende dingen

Een kijk op de komende dingen

Het volk Israël was in ballingschap in een land waarvan koningen zichzelf als goden lieten aanbidden. Hun macht was groot, hun rijkdom aanzienlijk, en door hun woorden klonk trots en arrogantie: ‘Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van … Lees meer

Uitzicht op Gods Heerlijkheid

Uitzicht op Gods heerlijkheid

De glorie van God is een begrip wat door iedereen verschillend wordt geïnterpreteerd. Sommigen denken daarbij aan een grote opwekking, of een geweldige samenkomst met allerlei grote tekenen en wonderen. De bijbel laat zien dat Gods heerlijkheid vooral samenhangt met Zijn manifeste aanwezigheid op een bepaalde plaats. Het gaat daarbij meer om Wie Hij is, … Lees meer

Eén ding is nodig

Eén ding is nodig

God geeft openbaring, wijsheid, kennis en inzicht aan hen, die zich naar Hem uitstrekken. Jezus sprak in gelijkenissen tot de mensen en zij begrepen niet alles, maar Hij verklaarde ze aan Zijn discipelen, omdat zij dagelijks met Hem optrokken. Toen de Emmaüsgangers de ontmoeting met Jezus hadden, herkenden Zij Hem niet. Ze waren verward omdat … Lees meer

De stem van de Herder

De stem van de Herder

Als iemand zegt dat hij God heeft horen spreken, dan wordt hij door de wereld een dwaas genoemd. Want de wereld kent Hem niet en ziet Hem niet. Toch spreekt God op vele manieren, maar niet altijd verstaan we Zijn stem. Letterlijk staat hier: ‘Hij heeft in mijn oren gesproken’, maar we hebben natuurlijke en … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'