Zuiver

Scherp en puntig

Scherp en puntig

Een dorsslede was een hulpmiddel om de graankorrels uit de aren te halen. Het was een zwaar houten bord waaronder puntige pinnen waren bevestigd, die over de korenaren werd getrokken. Jesaja profeteert over het volk Israël dat het volk zou zijn als een dorsslede, om ‘bergen te dorsen en te verpulveren en heuvels te maken … Lees meer

Ondoorgrondelijke wijsheid

ondoorgrondelijke wijsheid

Gods wijsheid is niet te doorgronden. Wij kunnen daar als mens niet bij. Wij begrijpen Zijn gedachten niet, omdat ons verstand te beperkt is. Zoals Paulus verzuchtte: ‘O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de … Lees meer

Geknakt maar niet verbroken

Geknakt maar niet verbroken

Jesaja beschrijft in detail hoe de boer ploegt, zaait en dorst. Er moet niet te lang geploegd worden en er moet niet gedorst worden met een dorsslede of wagenwiel, maar met een stok en een staaf. Dan besluit hij zijn lessen met: ’Ook dit gaat uit van de Here van de legermachten’ (Jes. 28: 29). … Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'