Visie

Onze visie

Aan de hand van vier Bijbelteksten willen we onze visie samenvatten:

“Laat Uw glorie heel de aarde vervullen”

Dit verlangen uit Psalm 108 is in het kort het kernachtige uitgangspunt van Glory Ministries. Bij Gods glorie denken we in de eerste plaats aan allerlei opwekkingen die gepaard gaan met grote wonderen en tekenen. Dat is inderdaad een belangrijk kenmerk van Gods glorie.
De glorie van God heeft echter allereerst betrekking op Zijn karakter wat zich uit in liefde, barmhartigheid en genade. Dat ontwikkelt zich stap voor stap in levens van mensen die zich toe willen wijden aan Jezus Christus. Als mensen Jezus gaan volgen wordt dat niet alleen zichtbaar in hun eigen leven maar ook in hun omgeving.

“Er is maar één ding noodzakelijk”

Met deze woorden uit Lucas 10 gaf Jezus aan dat we veel te vaak in beslag worden genomen door allerlei activiteiten, terwijl het Zijn verlangen is dat we veel in Zijn tegenwoordigheid zijn. We geloven dat we alleen maar “gloriedragers” kunnen zijn als we veel tijd nemen om aan de voeten van Jezus door te brengen.

“Sta op en Schitter…”

Een krachtige proclamatie uit Jesaja 60 waarin we opgeroepen worden om Gods licht door ons heen te laten schijnen zodat mensen om ons heen gaan ontdekken wat geloven in God nou eigenlijk betekent. Paulus spreekt hier ook over in Filippenzen 2:15 ..opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel .

We begrijpen hieruit dat God mensen zoekt die elk op hun plek God willen dienen en op die manier iets van Zijn glorie zichtbaar kunnen maken in hun eigen omgeving. We zien het als onze roeping om mensen toe te rusten en aan te moedigen om “gloriedragers” te zijn.

“Ik wil op mijn wachttoren gaan staan”

Zoals Habakuk 2 dat zegt geloven we dat gebed en voorbede belangrijke voorwaarden zijn om Gods glorie in ons land zichtbaar te laten worden.

We willen daarom voorbidders toerusten, bemoedigen en hen aanmoedigen om in de bressen te blijven staan en terug te nemen wat geroofd is. We geloven dat deze generatie voor Christus gewonnen kan en moet worden. Belangrijke voorwaarden hiervoor is dat de gemeente van Jezus Christus haar plaats meer gaat innemen en nog meer de kracht van voorbede gaat ontdekken.

We geloven in de veelkleurigheid van God en dat de Bruid van Jezus Christus ook veelkleurig is. We zien dat de Heilige Geest door verschillende kerken, gemeentes en organisaties heen wil werken om Gods glorie openbaar te laten worden. We vinden het belangrijk dat er een zekere verbondenheid moet bestaan tussen al die verschillende christenen. Daarom streven we naar samenwerking en willen we anderen ondersteunen en zegenen in de roeping die zij van God hebben ontvangen.

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'