Missie

Onze doelstelling

Stichting Gloryministries stelt zich ten doel om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen in de ruimste zin van het woord. De prakische uitwerking om onze doelstelling te bereiken is samen te vatten in een viertal pijlers:

1. Evangelisatie

We organiseren samenkomsten waar we mensen willen aanmoedigen om hun bestemming in Christus te vinden. Daarnaast willen we ook evenementen en acties ondersteunen die door anderen zijn georganiseerd. Ook zijn we actief op creatief gebied en willen we mensen aanspreken door schilderkunst en muziek. Een schilderij of lied zegt soms meer dan duizend woorden.

2. Toerusting, training en onderwijs

Op uitnodiging komen we spreken over verschillende aspecten van het Koninkrijk van God. Soms organiseren we zelf workshops of toerustingsdagen. Naar aanleiding hiervan hebben we de lesstof ook in een tweetal boeken vastgelegd:

  • Waar zijn de Wachters?
    Thema: Voorbede, gebed en aanbidding.
    Hierbij komen onderwerpen aan de orde als: Gods stem verstaan, bidden in de Geest, geestelijke oorlogvoering, wachterschap etc.
  • Verborgen Schatten
    Thema: De vele rijkdommen die God aan Zijn kinderen heeft toevertrouwd en die we mogen ontdekken door de verschillende processen waar we in ons leven doorheen gaan.
    Met onderwerpen als: Gods kracht, Gods rust, Gods glorie, identiteit in Christus etc.

Naast de uitgave van onze boeken verspreiden we bijbelstudies, blogs en andere artikelen door middel van deze website, waarmee we de lezers willen toerusten en bemoedigen.
Ook worden er met vaste regelmaat (profetische) schilderworkshops gegeven.

3. Aanbidding, voorbede en gebed

Ons hart verlangt ernaar om door aanbidding mensen dichterbij het Vaderhart van God te brengen. In het Huis van Gebed organiseren we gebedssamenkomsten, waarbij we vanuit de intimiteit met God voorbede doen. Daarbij willen we graag voorbidders mobiliseren, toerusten en bemoedigen. Naast het organiseren van eigen gebedsactiviteiten staan we open voor samenwerking met andere gebedsorganisaties.

4. Ondersteuning van zendings-en gebedsorganisaties

We zien een grote variëteit van diverse zendings-en gebedsorganisaties. We streven naar samenwerking en we ondersteunen hen door middel van voorbede, toerusting en bemoediging. In voorkomende gevallen willen we hen ook daar waar mogelijk financieel ondersteunen.

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'